Culturele Uitmarkt Schagen

0

Na Am­ster­dam heeft nu ook Scha­gen haar ei­gen Uit­markt. De eer­ste edi­tie van het fes­tijn staat op zon­dag 30 au­gus­tus ge­pland en ruim veer­tig ver­e­ni­gin­gen en in­stel­lin­gen uit de hele ge­meen­te doen mee. ,,Hier­mee wil­len we een po­di­um bie­den aan de cul­tu­re­le sec­tor'', zegt Dick de Best van Markt18.

Het idee komt van­uit het cul­tuur­huis en de KCARS; Kunst en Cul­tuur Ad­vies Raad Scha­gen. ,,Vo­rig jaar hield Markt18 al een open dag waar alle ge­brui­kers van het pand zich kon­den pre­sen­te­ren'', zegt De Best. ,,Sa­men met de KCARS heb­ben we nu een veel bre­der op­ge­zet­te Uit­markt. Het sluit aan op de sei­zoens­ope­ning van het Sca­gon The­a­ter die een dag eer­der plaats vindt.’’

Op 30 au­gus­tus zijn er bui­ten drie po­dia met kor­te op­tre­dens; op het plein, op het pon­ton waar een week eer­der het Slot­gracht­con­cert plaats heeft ge­von­den en on­der de west­ge­vel. Bin­nen zijn het Sca­gon The­a­ter, Ta­len­ten­vloer, Lees­café en foy­er ge­vuld. ,,Alle ruim­tes wor­den ge­bruikt. De deel­na­me is enorm en we bie­den een af­wis­se­lend cul­tu­reel pro­gram­ma aan.’

Stie­kem hoopt De Best dat het ini­ti­a­tief uit­groeit tot een jaar­lijk­se tra­di­tie. ,,Het is nu nog vrij com­pact, maar het zou fan­tas­tisch zijn als de to­ta­le cul­tu­re­le sec­tor zich niet laat be­per­ken tot wat in en rond­om Markt18 mo­ge­lijk is.’’

De pre­sen­ta­tie bui­ten is in han­den van Pe­ter van de Wiel, ter­wijl bin­nen Co­let Nier­op het pro­gram­ma aan el­kaar praat. ,,We heb­ben er ex­pres voor ge­ko­zen om geen spe­ci­a­le gas­ten uit te no­di­gen. Dit is een eve­ne­ment voor de ver­e­ni­gin­gen zelf.’’

Bron: NHD