15 miljoen euro voor uitbreiding haven

0

Nieuwe kade aan kant van marineterrein. Voor de aan­leg van de nieu­we off­sho­re­ka­de aan de over­kant van de be­staan­de kade heeft Den Hel­der 15 mil­joen euro van ho­ge­re over­he­den ont­van­gen.

Dat meldt frac­tie­voor­zit­ter Pe­ter Reen­ders van de Stads­par­tij. ,,Er is net vijf­tien mil­joen euro voor de ha­ven bin­nen­ge­haald'', stelt het raads­lid. ,,En dan durft de VVD bij mon­de van Bob Haits­ma te be­we­ren dat deze co­a­li­tie niets voor el­kaar krijgt?!’’

Er wordt al drie jaar ge­spro­ken over ci­viel me­de­ge­bruik van De­fen­sie­ter­rein, maar het over­ne­men van de boei­en­op­slag­plaats van Rijks­wa­ter­staat door de ge­meen­te, de aan­leg van ka­deruim­te aan diep wa­ter en het ma­ken van een ro­ton­de op de plek waar nu de en­tree van de Nieu­we Ha­ven is, kan dit jaar van start gaan.

Te­gen vlak­te
Er gaat heel wat ver­an­de­ren in dit deel van Den Hel­der. Wor­den per­so­neel en be­zoe­kers nu nog staan­de ge­hou­den aan de poort di­rect na de Moor­man­brug, in de toe­komst komt dat hek een stuk ver­der op het ma­ri­ne­ter­rein te staan. Deze plek is im­mers no­dig om een ro­ton­de te ma­ken zo­dat vracht­wa­gens naar links af kun­nen bui­gen om de nieu­we kade en de daar aan lig­gen­de be­drijfs­pan­den te be­rei­ken. Het lage ge­bouw ten wes­ten van de ma­ri­ne­poort gaat vlak om de in­fra­struc­tuur mo­ge­lijk te ma­ken.

De nieu­we ka­deruim­te is een pro­ject van Port of Den Hel­der. Di­rec­teur Piet Hein Kolff heeft dit voor­jaar nau­we­re sa­men­wer­kings­ban­den aan­ge­knoopt met zijn col­le­ga Con­ny van den Hoff van Den Hel­der Air­port. Ha­ven­wet­hou­der Pie­ter Kos vindt dat een goe­de ont­wik­ke­ling. Hij wil tem­po ma­ken met plan­nen van ha­ven en lucht­ha­ven.

Bron: NHD