B-Four Agro wil hele jaar sla gaan leveren

0

Bedrijf in Warmenhuizen zet in op chemievrij telen op water. De nieu­we loods aan de Heemt­weg bij War­men­hui­zen is deels nog leeg. Het be­drijf B-Four Agro heeft de helft van de nieuw­bouw in ge­bruik, de an­de­re helft nog niet. ,,Daar wil­len we straks sla op wa­ter gaan te­len in vijf la­gen. Vier la­gen met led-ver­lich­ting, de vijf­de via de uv-door­la­ten­de licht­koe­pels op het dak'', zegt Wil­lem Bas.

Hij is sa­men met Fred Berk­hout en Bart Bak ei­ge­naar van het be­drijf dat acht sla­soor­ten (on­der meer ei­ken­blad­sla, Lolo Ros­so en Frisée­sla), bleek­sel­de­rij en sluit­kool teelt. B-Four Agro heeft 110 hec­ta­re groen­te, het mees­te voor de groen­te­snij­de­rij, zo­als Ve­zet in het­zelf­de dorp. ,,On­ge­veer 65 pro­cent le­ve­ren we aan de snij­de­rij, de rest gaat naar ex­por­teurs en de ver­se markt. Van de bleek­sel­de­rij gaat 35 pro­cent naar de snij­de­rij, de ove­ri­ge 65 pro­cent van de ge­oog­ste bleek­sel­de­rij gaat in­ge­pakt in doos­jes de deur uit. Die bleek­sel­de­rij gaat de hele we­reld over.’’

De fir­ma heeft zich ont­wik­keld tot sla-ex­pert en doet vrij­wel al­les in ei­gen be­heer. ,,We heb­ben onze ei­gen werk­plaats. Als we een sla­plant­ma­chi­ne ko­pen, wordt die nog op vijf­tien pun­ten aan­ge­past. Om­dat we onze ei­gen ideeën heb­ben over hoe het be­ter kan. Veel van onze ei­gen ma­chi­nes, bij­voor­beeld voor de oogst, heb­ben we zelf be­dacht en ont­wik­keld.’’

Le­ve­rings­plicht
B-Four Agro heeft een le­ve­rings­plicht voor ze­ven da­gen per week, gaat Bas ver­der. ,,En het moet al­le­maal zo vers mo­ge­lijk. Dus in de oogst­tijd gaan we als het moet ook op zon­dag ver­der. We be­gin­nen in maart met het plan­ten van sla, in mei be­gint de oogst en we gaan door tot we in au­gus­tus stop­pen met plan­ten en in no­vem­ber de laat­ste sla ge­oogst is.’’

In de sla­lo­ze win­ter­maan­den wor­den de gro­te koel­cel­len van B-Four Agro ge­bruikt voor koel- en over­slag. ,,We heb­ben onze ei­gen vracht­wa­gen, dus kun­nen we ook het trans­port voor der­den uit­voe­ren.’’

Wie door het be­drijf loopt, valt op hoe­veel ruim­te er is en ook no­dig is. Twee los­plat­forms kun­nen wor­den ge­bruikt om de sla en bleek­sel­de­rij aan te voe­ren. Hef­trucks die twee of vier pal­lets te­ge­lij­ker­tijd kun­nen op­til­len, rij­den af en aan om vol­le krat­ten aan- en af te voe­ren.

Bas: ,,In het hoog­sei­zoen ko­men hier cir­ca 145 pal­lets per dag bin­nen, met sla en bleek­sel­de­rij van het land. Daar­naast gaan er ook zo’n 145 pal­lets uit per dag, met sla voor de snij­de­rij of voor de ver­se markt. Tel daar­bij nog 145 pal­lets die van en naar de krat­ten­was­se­rij gaan, dan ko­men ze in to­taal vier keer langs. Dus heb­ben we wel wat ruim­te no­dig. Mede daar­om heb­ben we ook de uit­brei­ding la­ten bou­wen. Maar ook in ver­band met de uit­brei­ding van dien­sten aan onze klan­ten.’’

Kli­maat­neu­traal
Een gro­te hal is be­stemd voor de sla­teelt op wa­ter. ,,Dat komt er aan. Dan kun­nen we kli­maat­neu­traal che­mie­vrije sla te­len. Al­leen wach­ten we nog even tot de prijs van de led-ver­lich­ting ver­der is ge­zakt en er af­zet ge­von­den is waar­bij de meer­waar­de ge­re­a­li­seerd wordt. An­ders ko­men we niet uit met ons ren­de­ment. Want de con­cur­ren­tie is moor­dend in de sla­markt.’’

Bron: NHD