Belgisch Goud voor Texels Bock

0

Texels Bock heeft in Bel­gië op Brus­sels Beer Chal­len­ge de gou­den me­dail­le ge­won­nen. Om het feest­je voor de Texel­se Bier­brou­we­rij com­pleet te ma­ken was er brons voor Texels Dub­bel.

,,Een fan­tas­tisch re­sul­taat'', zegt brouw­mees­ter Mauri­ce Diks. ,,De in­ter­na­ti­o­na­le vak­ju­ry geeft ons een enor­me er­ken­ning. We zijn er ont­zet­tend trots op dat we met de prach­ti­ge gerst en tar­we van Texel, het duin­wa­ter en onze pas­sie bock­bier kun­nen ma­ken dat bij een breed pu­bliek goed in de smaak valt. Bo­ven­dien vin­den ook de spe­ci­a­lis­ten het bier lek­ker.’’

In ei­gen land haal­de Texels Bock en­ke­le we­ken ge­le­den in de groot­ste on­af­han­ke­lij­ke con­su­men­ten­test van bok­bie­ren in Ne­der­land ‘Het lek­ker­ste Bock­bier van Ne­der­land' de der­de plaats in de be­lang­rijk­ste en groot­ste ca­te­go­rie 'Stan­daard Bock­bier'. In 2009, 2011 en 2012 werd het Texels spe­ci­aal­bier uit­ge­roe­pen tot lek­ker­ste Bock­bier van Ne­der­land. Bo­ven­dien werd het door de vak­ju­ry ge­kroond tot 'Bes­te Bock­bier van Ne­der­land' in 2010 en 2011.

En nu dan in­ter­na­ti­o­na­le er­ken­ning. Aan de Brus­sels Beer Chal­len­ge de­den 75 pro­fes­si­o­ne­le brou­we­rij­en uit der­tig lan­den mee met 1100 ver­schil­len­de bie­ren die door 75 pro­fes­si­o­ne­le, in­ter­na­ti­o­na­le ju­ry­le­den zijn ge­proefd en be­oor­deeld.

De klin­ken­de re­sul­ta­ten van de Texel­se Bier­brou­we­rij ko­men vol­gens brouw­mees­ter Diks niet uit de lucht val­len. Texels bier wordt op am­bach­te­lij­ke wij­ze ge­brou­wen. De brou­wers ma­ken ge­bruik van pro­fes­si­o­ne­le brouw­tech­nie­ken en mo­der­ne tech­no­lo­gie. Hier­door zijn de bie­ren con­sis­tent van hoge kwa­li­teit. ,,De Texel­se gra­nen, het zui­ve­re duin­wa­ter en de ei­gen­zin­ni­ge gist­stam van Texels ge­ven het de pure smaak van Texel. Het re­sul­taat is een heel ro­mig, frui­tig en heer­lijk toe­gan­ke­lijk bier.’’

Bron:NHD