Beste koeien bij melkveehouder Pater uit Rustenburg

2

Bac­te­riën, schim­mels en wor­men. Dat zijn de bes­te vrien­den van vee­hou­der Pe­ter Pa­ter uit Rus­ten­burg.

Die men­gel­moes van on­zicht­ba­re beest­jes creë­ren de ide­a­le voe­dings­bo­dem voor zijn gra­zen­de koei­en, die tot de al­ler­bes­te van Ne­der­land be­ho­ren. In Noord-Hol­land staat hij op num­mer één, lan­de­lijk is hij num­mer drie. Pa­ter zoekt het niet in de kwan­ti­teit, want zijn vee­sta­pel telt slechts der­tig run­de­ren. De 55-ja­ri­ge Rus­ten­bur­ger scoort met zijn uit­zon­der­lijk goe­de melk, die uit­mun­ten­de per­cen­ta­ges vet en ei­wit be­vat. Vol­gens de CRV Del­ta, or­ga­ni­sa­tie voor rund­vee­ver­be­te­ring, no­teert Pa­ter het hoog­ste EJR. Dat staat voor Eco­no­misch Jaar­ren­de­ment. Zijn koei­en pro­du­ce­ren ge­mid­deld elf­dui­zend kilo melk en dat doet prak­tisch geen boer hem na. Op zijn dres­soir staat een (zwart)bon­te ver­za­me­ling zil­ve­ren koei­en. Tro­feeën voor Ber­ta's die de hon­derd­dui­zend ki­lo­grens pas­se­ren.

Toch zijn het niet deze prij­zen waar­mee Pa­ter zich on­der­scheidt. ,,Hij heeft juist oog voor het in­di­vi­du­e­le dier'', zegt Ja­cob Bak­ker van Cono Kaas­ma­kers uit De Beem­ster. ,,Pa­ter heeft een groot hart voor zijn die­ren. Door zijn bij­zon­de­re kijk en zijn han­de­len, dwingt hij res­pect af en boekt hij re­sul­ta­ten. Hij neemt de juis­te be­slis­sin­gen om steeds tot ver­be­te­ring te ko­men.’’

Zon­der stress

Die aan­pak is het ge­heim van de smid. Pa­ter doet er niet in­ge­wik­keld over: ,,Ik ge­bruik zo min mo­ge­lijk an­ti­bi­o­ti­ca. Daar­mee kweek je re­sis­ten­tie. Ver­der ga ik niet voor de cij­fers of het winst­be­jag. Ik melk mijn koei­en niet uit. Het is een ma­nier van le­ven, zon­der stress. Mest­vlaai­en laat ik in de win­ter­pe­ri­o­de lig­gen. Dat zijn klei­ne wor­men­fa­briek­jes die een na­tuur­lij­ke hu­mus­laag kwe­ken. Die com­post is de ba­sis van je be­drijf. Je moet zelf een kring­loop neer­zet­ten met mi­cro-or­ga­nis­men en ba­lans kwe­ken.’’ Pa­ter boert op in­tuï­tie. ,,Je krijgt de ba­sis van de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie mee. Ver­der moet je oog hou­den voor de ge­zond­heid van je bees­ten. Daar gaat al­les om.’’