Booreiland geeft impuls Helders bedrijfsleven

0

Voor het eerst na twin­tig jaar wordt er in de ha­ven van Den Hel­der weer een boor­ei­land ge­par­keerd. Sleep­bo­ten bren­gen de Pa­ra­gon C462, een ge­vaar­te met het ge­wicht van zo’n zes­dui­zend mid­den­klas­se-au­to's, in de eer­ste week van no­vem­ber bin­nen. Het boor­ei­land blijft zo’n vier tot vijf maan­den staan, af­han­ke­lijk van de komst van nieu­we boor­op­drach­ten. In die tus­sen­tijd on­der­gaat de C462 con­struc­tie­werk en mo­der­ni­se­ring. Ha­ven­au­to­ri­teit Port of Den Hel­der werkt aan een bu­si­ness­plan om als be­lang­rijk­ste off­sho­re­ha­ven van Ne­der­land meer boor­ei­lan­den te kun­nen ont­van­gen. Daar­in wordt sa­men­ge­werkt met de ma­ri­ne. Die is be­reid ha­ven­ruim­te voor drij­ven­de boor­in­stal­la­ties af te staan

Met de komst van het boor­ei­land Pa­ra­gon C462 in de ha­ven, be­gin no­vem­ber, kan Den Hel­der zich in­ter­na­ti­o­naal nog na­druk­ke­lij­ker af­fi­che­ren als off­sho­re­plaats num­mer één van Ne­der­land. Dat be­gint straks al met de aan­blik van het im­po­san­te ge­vaar­te, dat zich van­af het wa­ter ne­gen­tig me­ter bo­ven de stad zal ver­hef­fen.Daar­naast kan Port of Den Hel­der en het be­drijfs­le­ven dit goed ge­brui­ken in de con­tac­ten met an­de­re boor­maat­schap­pij­en. Im­mers, als er één schaap over de dam is... ,,We zijn al be­zig om meer boor­ei­lan­den hier­heen te ha­len. Daar­over wordt over­legd met de ma­ri­ne over het ge­bruik van hun berg­ha­ven'', ver­telt Kees Vis­ser. Hij werkt sinds kort als 'bu­si­ness de­vel­o­per' bij Den Hel­der Sup­port Ser­vi­ce (DHSS).

DHSS, eer­der nog uit­ge­roe­pen tot on­der­ne­ming van het jaar 2013, spint ga­ren bij de komst van het boor­ei­land. Net als tal van an­de­re lo­ka­le en re­gi­o­na­le be­drij­ven. Eén er­van is P. Smit BV op Kooy­punt, dat con­struc­tie­werk gaat uit­voe­ren op de C462. Li­sen­ka van der Wilt van Smit BV was dan ook een van de ini­ti­a­tief­ne­mers om het boor­ei­land naar Den Hel­der te ha­len. ,,We zijn blij dat het is ge­lukt. Al was het maar om­dat we ons werk dan niet op zee maar in de ha­ven kun­nen doen.’’

Ook de ac­com­mo­da­tie op het boor­ei­and wordt op­ge­knapt. Daar­voor ko­men even­zeer be­drij­ven in de Noord­kop in aan­mer­king, ver­wacht Ad­jiedj As­hi­ka­li van ei­ge­naar Pa­ra­gon Off­sho­re. Di­rec­teur Wim Schou­we­naar van DHSS: ,,En daar­naast moet je den­ken aan ca­te­ring, ho­tels, trans­port en dat soort za­ken.’’ Er blijft een kern­be­man­ning van zo’n twin­tig tot vijf­en­twin­tig men­sen aan boord. Hoe lang het boor­ei­land in de ha­ven blijft staan is nog on­dui­de­lijk. Voor­lo­pig wordt ge­dacht aan vier á vijf maan­den. ,,We ho­pen zo kort mo­ge­lijk'', lacht As­hi­ka­li, ,,want dat be­te­kent dat we weer snel een mooie op­dracht heb­ben.’’

Bron: NHD