ECN wil lucht China klaren

0

Software-instituut Petten brengt oorzaken fijnstof in kaart.Luchtvervuiling is in Nederland al een groot probleem, laat staan in Hebei, de meest vervuilde provincie van China. ’Made in Holland’ meettechnologie van het Energieonderzoek Centrum Petten (ECN) moet de Chinezen helpen met het verbeteren van de luchtkwaliteit.

ECN sloot vo­ri­ge maand een con­tract af voor een op­dracht in Chi­na. Het ko­men­de half­jaar wordt de stof­uit­stoot van een kunst­mest­fa­briek in de ga­ten ge­hou­den met be­hulp van in Pet­ten ont­wik­kel­de soft­wa­re. De deal werd af­ge­rond tij­dens een han­dels­mis­sie die ge­lijk­tij­dig met het staats­be­zoek van Ko­ning Wil­lem-Alexan­der en Ko­nin­gin Máxi­ma werd ge­hou­den.

Het con­tact met Chi­na ont­stond vo­rig jaar toen een Chi­ne­se de­le­ga­tie de pro­vin­cie Zuid-Hol­land be­zocht. De Chi­ne­zen ga­ven aan graag in con­tact te ko­men met Ne­der­land­se be­drij­ven die hen zou­den kun­nen hel­pen met het aan­pak­ken van de lucht­ver­vui­ling. ,,Ik heb toen een pre­sen­ta­tie ge­ge­ven over ons sys­teem en dat werd po­si­tief ont­van­gen'', zegt Bas van Bree, bu­si­ness-de­vel­o­per bij ECN.

De­mon­stra­tie­pro­ject

Het is zijn taak om markt­par­tij­en te in­te­res­se­ren voor tech­no­lo­gieën die wor­den ont­wik­keld door de we­ten­schap­pers van ECN. ,,Tij­dens een beurs in Chi­na in mei dit jaar heb­ben we een me­mo­ran­dum of un­der­stan­ding ge­te­kend met de mi­li­eu­dienst van He­bei. Zij heb­ben een lo­kaal be­drijf aan­ge­dra­gen dat meet­in­stru­men­ten maakt en dat be­drijf heeft ons uit­ge­no­digd voor dit de­mon­stra­tie­pro­ject.’’

Dit pro­ject past bin­nen het zo­ge­noem­de 'Blue Sky pro­gram­ma' waar­mee de Chi­ne­se over­heid de lucht­ver­ont­rei­ni­ging wil aan­pak­ken. ,,Chi­na werkt se­ri­eus aan een be­te­re lucht­kwa­li­teit en is voor­al op zoek naar emis­sie­re­du­ce­ren­de maat­re­ge­len'', zegt Van Bree.

Voor He­bei - een pro­vin­cie met ruim 67 mil­joen in­wo­ners - is dat van groot be­lang. ,,In het ver­le­den stond de meest ver­vui­len­de in­du­strie in Be­ij­ing, maar van­we­ge de pro­ble­men met de lucht­kwa­li­teit is een groot deel van die in­du­strie ver­plaatst naar bui­ten de stad. De pro­vin­cie He­bei ligt ei­gen­lijk om Be­ij­ing heen.’’

Moei­lijk

Dat nu de stof­uit­stoot van een kunst­mest­fa­briek in de ga­ten wordt ge­hou­den, heeft vol­gens Van Bree te ma­ken met het feit dat bij het ma­ken van kunst­mest een hele fij­ne stof vrij­komt. ,,Die is heel moei­lijk in het ge­bouw te hou­den.’’ Bij het pro­ject gaat het voor­al om de in­ter­pre­ta­tie van de meet-ge­ge­vens. Er wordt ge­me­ten met de ap­pa­ra­tuur van de op­dracht­ge­ver. ,,Ons oor­spron­ke­lij­ke idee was om met onze ei­gen meet­ap­pa­ra­tuur te me­ten'', al­dus Van Bree. ,,Wat er nu ge­beurt, is dat wij de data van­uit Chi­na ont­van­gen. Die komt re­al­ti­me bin­nen op onze ser­vers in Pet­ten.’’

Win­d­rich­ting

Het ge­a­van­ceer­de ECN-stof­mo­ni­to­ring­sys­teem meet nauw­keu­rig de hoe­veel­heid en sa­men­stel­ling van stof­con­cen­tra­ties in een ge­bied en brengt spe­ci­fie­ke bron­nen in kaart. ,,Om­dat ook de wind­rich­ting en de wind­snel­he­den wor­den ge­me­ten en we we­ten hoe fijn­stof­deel­tjes zich ge­dra­gen bij be­paal­de me­te­o­ro­lo­gi­sche om­stan­dig­he­den, kun­nen we zien welk deel van de stof­con­cen­tra­ties af­kom­stig zijn van de kunst­mest­fa­briek en welk deel van be­drij­ven in de om­ge­ving. Daar­door kun­nen er ge­rich­te maat­re­ge­len wor­den ge­no­men om stofe­mis­sies en -con­cen­tra­ties te­rug te drin­gen.’’ Met het stof­mo­ni­to­ring­sys­teem heeft ECN er­va­ring op­ge­daan in de ha­ven­ge­bie­den van Am­ster­dam en Rot­ter­dam.

,,In Am­ster­dam heb­ben we het in­ge­zet bij ko­len­over­slag­ter­mi­nal De Riet­lan­den. Het is zo dat bij zo’n ko­len­over­slag­ter­mi­nal al­ler­lei maat­re­ge­len wor­den ge­no­men om te voor­ko­men dat er stof vrij­komt, maar toch kan het ge­beu­ren dat er stof ver­waait. Met be­hulp van het sys­teem kun­nen de men­sen in de con­tro­le­ka­mer met­een zien als er iets aan de hand is en waar de stof naar­toe waait. Ver­vol­gens kan de stof­be­strij­ding plaats­vin­den.’’

Van Bree ver­wacht dat het sys­teem de ko­men­de tijd in ie­der ge­val kan wor­den ver­markt in Ne­der­land, an­de­re lan­den van Eu­ro­pa en dus in Chi­na. ,,Ik ben met di­ver­se be­drij­ven in ge­sprek voor wie ons sys­teem in­te­res­sant kan zijn. We ver­wach­ten dat een aan­tal kop­lo­pers hier snel toe over zul­len gaan. Met het sys­teem ver­min­de­ren be­drij­ven over­last van de om­ge­ving en kun­nen ze hun stof­be­strij­ding ef­fi­ciën­ter ma­ken.’’

Schoon wer­ken

De ko­men­de tijd zal het sys­teem nog wor­den ver­fijnd. ,,Dan kun je nog be­ter op een ter­rein zien waar het pro­bleem zich be­vindt. Maar ook kun­nen we straks de emis­sie­vracht van een ter­rein be­pa­len. Dat wil zeg­gen hoe­veel stof er van een ter­rein af­ge­waaid is. Be­drij­ven kun­nen dan aan­to­nen dat ze schoon wer­ken en dat kan po­si­tie­ve ge­vol­gen heb­ben voor hoe­veel ze mo­gen pro­du­ce­ren.’’

Bron: NHD