Erop of eronder voor Ringersplan

0

De spanning stijgt, maar de voortekenen zijn goed. Het am­bi­ti­eu­ze plan om de oude Rin­gers-cho­co­la­de­fa­briek te trans­for­me­ren tot een gro­te toe­ris­ti­sche trek­pleis­ter die ie­de­re maand ruim twin­tig­dui­zend be­zoe­kers moet trek­ken be­gint tot bloei te ko­men.

Op 9 juli wor­den de uit­kom­sten ge­pre­sen­teerd van het haal­baar­heids­on­der­zoek naar de her­be­stem­ming van het com­plex. Er wordt door alle be­trok­ken par­tij­en, on­der wie ei­ge­naar Rabo-Vast­goed, nog steeds druk over on­der­han­deld.

Het is bij­na een jaar ge­le­den dat Arthur Don­tje, ei­ge­naar van Do­bla cho­co­la­de­de­co­ra­ties, zijn am­bi­ti­eu­ze plan­nen pre­sen­teer­de om een 'Cho­co­la­te-ex­pe­rien­ce' in de oude fa­briek te re­a­li­se­ren. Hij was geïnspi­reerd door de Oos­ten­rijk­se on­der­ne­mer Jo­sef Zot­ter, die in het Oos­ten­rijk­se Rie­gers­burg een oude fa­briek ver­bouw­de tot een 'cho­co­lade­the­a­ter', waar­in het pro­ces ’van boon tot reep' op cre­a­tie­ve en en­ter­tai­nen­de wij­ze wordt uit­ge­legd. Vo­rig jaar trok die 265.000 be­zoe­kers. Don­tje be­sloot dat zo­iets ook in Alk­maar moest kun­nen als red­ding van het Rin­gers­com­plex. Hij wil dan zijn hoofd­kan­toor daar ook in on­der­bren­gen en zo de helft van de be­schik­ba­re op­per­vlak­te hu­ren. Het af­ge­lo­pen jaar is druk ge­zocht naar geïn­te­res­seer­den voor de an­de­re helft van het com­plex.

Don­der­dag wordt er meer be­kend, maar in­mid­dels is al het een en an­der uit­ge­lekt. Ach­ter­berg ho­tels is geïn­te­res­seerd in een ho­tel in het Rin­gers-pand; het Co­lom­bi­aan­se be­drijf Ha­cien­da Ven­e­cia zou geïn­te­res­seerd zijn in een 'cof­fee-ex­pe­rien­ce'. An­de­re par­ti­ci­pan­ten: BeauVin uit Alk­maar (kan­di­daat voor een wijn­ex­pe­rien­ce) en Fries­landCam­pi­na en kaas­boer Blan­ken­daal uit Alk­maar zien wel brood in een zui­vel-ex­pe­rien­ce. 

Bron: NHD