Glijden, spetteren en zwemmen

0

Campingpark De Bongerd / Holle Bolle Boom breidt komende jaren uit met Waterpark. Als al­les naar wens ver­loopt, is het wa­ter­park in Tuit­jen­horn mei 2018 ge­reed.

In mei van dit jaar werd het Fontein­plein al ge­re­a­li­seerd. De ko­men­de ja­ren staan een pa­vil­joen, een spet­ter- en spat­bad voor de klein­tjes (mei 2016), een im­po­san­te klim­boom met drie wa­ter­glij­ba­nen (mei 2017) en een zwem­bad (mei 2018) op de plan­ning.

,,Als je niet blijft in­ves­te­ren, dan krijg je het moei­lijk in de toe­komst'', voor­spelt Pe­ter Vriend van De Bon­gerd en dag­re­cre­a­tie Hol­le Bol­le Boom. ,,Wij wil­len dit Wa­ter­park al lang neer­zet­ten en zijn nu in de ge­le­gen­heid om het pro­ject ge­fa­seerd te re­a­li­se­ren. Zo kun­nen we op ons ge­mak de de­tails ver­der uit­wer­ken en des­ge­wenst onze plan­nen ge­du­ren­de het tra­ject bij­stel­len. Ons hui­di­ge zwem­bad aan de Kal­ver­dijk blijft tot die tijd open en ver­dwijnt op ter­mijn.’’

Het on­o­ver­dek­te Wa­ter­park sluit ge­heel aan op de we­reld van De Bon­gerd waar per­so­na­ges als Pa en Ma Ra­dijs en Vleg­hel de Egel rond­lo­pen. In het nieu­we Pa-Vil­joen ko­men kleed­ka­mers en een ho­re­ca-uit­gif­te­punt plus ter­ras. Deze win­ter is het spet­ter- en spat­bad als eer­ste aan de beurt. ,,Een bad van vijf­tig cen­ti­me­ter diep­te met wa­ter­spui­ten.’’

Het wa­ter­park is open voor ie­der­een die een kaartje koopt en voor gas­ten van De Bon­gerd. De toe­gangs­con­tro­le wordt wel stren­ger en er komt een af­schei­ding. Bij slecht weer is het Wa­ter­park dicht. ,,We af­fi­che­ren ons als re­gi­o­na­le da­g­at­trac­tie. Met deze uit­brei­ding be­rei­ken we meer­de­re doel­groe­pen.’’

Het com­ple­te pro­ject kost een mil­joen euro. De werk­zaam­he­den zijn in de win­ter en het voor­jaar ge­pland, zo­dat gas­ten geen of zo min mo­ge­lijk over­last be­le­ven.

Bron: NHD