Groen licht voor trafo bij Petten

0

In de dui­nen bij Pet­ten, bij de en­tree van het Ge­meen­schap­pe­lij­ke Cen­trum voor On­der­zoek/In­sti­tuut voor Ener­gie en Trans­port (GCO/IET), mag een tra­fo­sta­ti­on­ne­tje wor­den ge­bouwd.

De pro­vin­cie heeft het Eu­ro­pe­se ken­nis­in­sti­tuut aan de N502/Wes­ter­duin­weg toe­stem­ming ge­ge­ven om met de bouw aan de slag te kun­nen gaan. Dat groe­ne licht was no­dig, aan­ge­zien de dui­nen een aard­kun­dig mo­nu­ment zijn. Het tra­fo­sta­ti­on van cir­ca vijf­tien vier­kan­te me­ter is no­dig, om­dat het per­ma­nent be­waak­te in­sti­tuut bin­nen tweeën­half jaar een nieuw re­cep­tie­ge­bouw met be­vei­li­gings­cen­tra­le, ont­vangst­ruim­te voor be­zoe­kers plus con­fe­ren­tie-/e­ve­ne­men­ten­zaal (prijs­kaart­je maxi­maal 2,5 mil­joen euro) laat re­a­li­se­ren. Het ge­bouw­tje komt bo­ven­op een knoop­punt van hoofd­ka­bels en an­de­re be­lang­rij­ke ver­bin­din­gen te staan. Tij­dens de sloop en nieuw­bouw van het en­tree­ge­bouw wordt dat het 'ze­nuw­cen­trum' voor on­der meer glas­ve­zel, toe­gangs­hek­ken, slag­boom­in­stal­la­ties, ca­me­ra­be­wa­king en an­de­re be­vei­li­gings­ap­pa­ra­tuur. Om het tra­fo­sta­ti­on te kun­nen bou­wen, moe­ten vier be­ton­nen hei­pa­len van maxi­maal vijf me­ter leng­te de grond in. Bij het ken­nis­in­sti­tuut aan de Noord­zee­kust wer­ken zo’n drie­hon­derd me­de­wer­kers. Zij be­den­ken in op­dracht van over­he­den en be­drijfs­le­ven in heel Eu­ro­pa op­los­sin­gen voor las­ti­ge mi­li­eu- en ont­werp­vraag­stuk­ken.

Bron NHD