Grote warmtecentrale primeur op Agriport

0

ECW Net­werk op Agri­port opent za­ter­dag 5 sep­tem­ber de nieu­we ge­o­ther­mie­cen­tra­le, waar­mee aan­ge­slo­ten glas­tuin­bouw­be­drij­ven (aard)warm­te win­nen. Het be­treft de eer­ste cen­tra­le in Noord-Hol­land en de groot­ste ge­o­ther­mie­cen­tra­le van de Be­ne­lux, zo­wel in ver­mo­gen, pro­duc­tie als in aan­tal put­ten dat is ge­boord.

Via deze cen­tra­le wordt een vijf­de van de warm­te­be­hoef­te van de aan­ge­slo­ten glas­tuin­bouw­be­drij­ven duur­zaam in­ge­vuld. Agri­port vol­doet daar­mee aan de doel­stel­lin­gen voor de glas­tuin­bouw­sec­tor voor het jaar 2020 en aan alle duur­zaam­heid­doe­len die door ge­meen­te Hol­lands Kroon zijn ge­steld bij de ont­wik­ke­ling van het glas­tuin­bouw­ge­bied in de Wie­rin­ger­meer.

Ge­o­ther­mie is een vorm van duur­za­me ener­gie die je niet ziet, ruikt of hoort: er wordt warm­te uit het zou­te grond­wa­ter via warm­te­wis­se­laars over­ge­bracht naar het warm­te­net. Het is al­tijd en in gro­te hoe­veel­heid be­schik­baar én de goed­koop­ste vorm van duur­za­me ener­gie. Het is dus niet voor niets de glas­tuin­bouw­sec­tor er groot­scha­lig op in­zet.

Voor de aan­leg van deze cen­tra­le zijn vier put­ten ge­boord van elk 2,5 km en warm­te­wis­se­laars ge­plaatst. Dit zijn pla­ten van 0,6 mm waar­door de warm­te wordt over­ge­dra­gen van de ene wa­ter­stroom naar de an­de­re zon­der dat deze el­kaar ra­ken.

Meer weten?

U bent welkom op zaterdag 5 september tussen 10.00 en 16.00 uur voor een gastvrije rondleiding en toelichting.
Met natuurlijk een gezonde versnapering van de aangesloten glastuinbouwbedrijven! Kunt u zolang niet wacht kijk dan alvast op www.ecwnetwerk.nl


Locatie:

Oostlanderweg 15-17
1775TH Middenmeer
locatie ECW/ Kwekerij de Wieringermeer