Heel Bejo bekijken op paar hectare

0

In ja­nu­a­ri is al be­paald wat er op de de­mon­stra­tie­vel­den moest ko­men, en wan­neer het zaad de grond in moest om te zor­gen dat de groen­ten eind sep­tem­ber in vol­le glo­rie te be­won­de­ren zijn. Het ver­blijf en de ver­voer van de in­ter­na­ti­o­na­le gas­ten wordt tot in de­tail ge­re­geld.

Vol­gen­de week be­gint de op­bouw van de tent en aan­kle­ding van de de­mon­stra­tie­vel­den. Heel Bejo Za­den in War­men­hui­zen is in de ban van de voor­be­rei­din­gen voor de jaar­lijk­se Open Da­gen van dins­dag 22 tot en met za­ter­dag 26 sep­tem­ber.

Van dins­dag tot en met vrij­dag ne­men zo’n 2000 klan­ten, col­le­ga's en ke­ten­part­ners een kijk­je in de keu­ken van Bejo. Za­ter­dag ko­men nog eens ruim 1000 geïn­te­res­seer­den uit de om­ge­ving naar het be­drijf in vol­le­gronds­groen­te­za­den, dat in­mid­dels 27 doch­ter­on­der­ne­min­gen heeft in het bui­ten­land –er is er net één ge­o­pend in Ma­rok­ko- en dea­lers in cir­ca 100 lan­den. 'Mo­ving around the world of Be­jo' is het the­ma dit jaar. En dat kan let­ter­lijk, ver­telt Arie Looi­je, voor­zit­ter van de open da­gen­com­mis­sie. ,,Al­leen in War­men­hui­zen vind je al­les wat we doen. Hier kun je echt de hele we­reld van Bejo zien op een paar hec­ta­re.’’

En dat is nog­al wat. Zo wordt in het ma­ga­zijn en het zaad­tech­no­lo­gisch cen­trum al het zaad dat Bejo heeft ge­pro­du­ceerd –of dat nu in War­men­hui­zen of Afri­ka is ge­beur­d- ge­con­tro­leerd, ver­pakt, ver­zon­den en deels op­ge­sla­gen. In één van de la­bo­ra­to­ria lig­gen ont­kie­men­de zaad­jes on­der plas­tic kap­jes, keu­rig in het ge­lid ge­groe­peerd per dag en ras. Hier con­tro­le­ren ze de kiem­kracht van elke zaad­par­tij. Op ba­sis van de uit­komst wordt het zaad in­dien no­dig ver­der be­han­deld. Al­les om de con­stan­te kwa­li­teit van kool-, ui- en an­der zaad te waar­bor­gen.

Bejo moet con­ti­nu voor­spel­len wat de markt wil. En dan niet over één, maar over vijf­tien jaar. Mis­schien wil­len we dan wel een nieu­we kleur an­dij­vie, of een ras dat re­sis­tent is te­gen een ziek­te. Zo’n nieuw ras komt tot stand door een con­ti­nu pro­ces van krui­sen, proe­ven ne­men en se­lec­te­ren van plan­ten met de juis­te ei­gen­schap­pen tot je bij­voor­beeld de 'per­fec­te bloem­kool' hebt. Dit pro­ces neemt bij een nieuw ras zo tien tot vijf­tien jaar in be­slag. ,,En dan duurt het nog eens drie jaar om het te pro­du­ce­ren, ver­wer­ken en op de markt te in­tro­du­ce­ren'', al­dus Looi­je.

Dit ver­e­de­lings­pro­ces kan met bij­voor­beeld Mer­ker­tech­no­lo­gie met ja­ren ver­kort wor­den. ,,We hoe­ven dan niet al­tijd meer te wach­ten tot een plant­je vol­groeid is, maar kun­nen in een vroe­ger sta­di­um op DNA-ni­veau voor­spel­len wel­ke ei­gen­schap­pen er in de plant zul­len zit­ten. 'Mer­kers' ge­ven ons een in­di­ca­tie van bij­voor­beeld kleur of een ei­gen­schap waar­door het plant­je re­sis­tent is te­gen een vi­rus.’’ Met be­hulp van weef­sel­kweek en cel­bi­o­lo­gie kan het 'per­fec­te plant­je' snel ge­re­pro­du­ceerd wor­den, zo­dat met meer plan­ten met iden­tie­ke ei­gen­schap­pen ver­der ver­e­deld kan wor­den.

Wraps

Eén van die nieu­we pro­duc­ten van Bejo is de 'cool­wrap'. Een wit­te kool, maar dan plat­ter en zach­ter; mak­ke­lijk om wraps van te ma­ken. Voor zul­ke nieu­wig­he­den ko­men al die in­ter­na­ti­o­na­le groen­te­te­lers naar Bejo. Waar ze voor het eerst ook de­mon­stra­tie­vel­den heb­ben met sla, nieuw in het as­sor­ti­ment.

Maar de ko­men­de da­gen staan eerst nog in het te­ken van de laat­ste voor­be­rei­din­gen, op het ter­rein en daar­bui­ten. Alle vlucht­ge­ge­vens van alle bui­ten­land­se be­zoe­kers zijn ver­za­meld, visa aan­ge­vraagd en ho­tels af­ge­huurd. En ook al is al­les tot in de punt­jes ge­re­geld, het blijft hec­tisch. ,,Ik ben wel eens mid­den in de nacht ge­beld, om­dat er ie­mand op Am­ster­dam Cen­traal was ge­strand'', ver­telt Looi­je. ,,Dan moet je even snel een taxi bel­len. Ach, dat maakt het juist leuk.’’

DE LAATSTE DAG VAN DE OPEN DAGEN IS VOOR FAMILIE EN VRIENDEN VAN PERSONEEL. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BEJO.NL.