Jodenkoek komt terug naar Alkmaar

4

Heel Ne­der­land kent ze: de jo­den­koe­ken van Da­ve­laar uit Alk­maar. Wat wei­nig Ne­der­lan­ders we­ten is dat de koe­ken al bij­na twin­tig jaar bui­ten de stad ge­maakt wor­den. Daar komt, als het aan bak­ker Kees Pa­ter ligt, snel een eind aan.

De jo­den­koek komt te­rug naar Alk­maar, als on­der­deel van de Rin­gers-ex­pe­rien­ce in een ge­res­tau­reer­de cho­co­la­de­fa­briek. Die gaat in 2018 open en moet 300.000 be­zoe­kers per jaar gaan trek­ken. Pa­ter maakt de koe­ken nu in Veen­en­daal. ,,Maar ze ho­ren na­tuur­lijk in Alk­maar. Kijk maar naar het gele eti­ket op het blik, met een af­beel­ding van de Waag­to­ren en twee kaas­dra­gers. Daar­om heb­ben we nog steeds een con­tact­adres in Alk­maar op onze blik­ken staan.’’

Als de Rin­gers-ex­pe­rien­ce, ook wel be­kend als de smaak­be­le­vings­fa­briek, in 2018 open gaat, krijgt Alk­maar zijn be­roem­de jo­den­koe­ken weer te­rug. Ban­ket­bak­ke­rij Veldt uit Veen­en­daal, die nu de pro­duc­tie doet, wil een pro­duc­tie­lijn op­zet­ten in de bak­ke­rij-ex­pe­rien­ce, die de be­zoe­kers het hele pro­duc­tie­pro­ces van meel naar koek wil la­ten be­le­ven. An­de­re smaak­be­le­vin­gen die in het pand ko­men be­tref­fen cho­co­la, wijn en zui­vel.

De ge­schie­de­nis­boek­jes le­ren dat de jo­den­koe­ken en Alk­maar al sinds 1883 bij el­kaar ho­ren. ,,Aan de sa­men­stel­ling van de koek is nooit wat ver­an­der­d'', weet Kees Pa­ter, di­rec­teur van Veldt en af­kom­stig van een bak­kers­fa­mi­lie uit Aven­horn. De naam van bak­ker Da­ve­laar is aan de koe­ken ver­bon­den sinds hij in 1924 de bak­ke­rij aan de Mient, ach­ter de Waag in Alk­maar, over­nam. Daar werd in 1883 met het bak­ken van Jo­den­koe­ken be­gon­nen. Pa­ter: ,,Ik was al­leen aan het rond­kij­ken om weer een Da­ve­laar-fi­li­aal in Alk­maar te ope­nen. Toen kwam ik on­der­ne­mer Arthur Don­tje te­gen, die ver­tel­de over zijn groot­se plan­nen met het Rin­ger­spand. Daar heb ik me bij aan­ge­slo­ten. Ik wil er een pro­duc­tie­lijn op­zet­ten waar­op het pu­bliek ach­ter glas kan mee­kij­ken hoe de koe­ken ge­maakt wor­den: met pas­sie.’’

Bron: NHD