Kans op baan grootst in de Randstad

0

Er zijn steeds meer va­ca­tu­res, maar niet elke re­gio pro­fi­teert in de­zelf­de mate van de eco­no­mi­sche groei, zo blijkt uit cij­fers van het Cen­traal Bureau voor de Sta­tis­tiek. In Noord-Hol­land en Utrecht heb­ben werk­lo­zen nog de mees­te kans op werk.

In het twee­de kwar­taal van dit jaar ston­den er in Ne­der­land 136.000 va­ca­tu­res open. Dat is 40.000 meer dan in het twee­de kwar­taal van 2013, toen dit aan­tal een diep­te­punt be­reik­te.

Eén op vier
In Utrecht was er in 2014 één va­ca­tu­re be­schik­baar per vier werk­lo­zen, in Noord-Hol­land één op vijf, ter­wijl de ver­hou­ding in Zuid-Hol­land één op ze­ven was. Nog al­tijd be­ter dan in Gro­nin­gen of Fries­land waar te­gen­over één va­ca­tu­re ne­gen à tien werk­lo­zen ston­den.

Ge­hal­veerd
In 2008, kort voor het be­gin van de cri­sis, was het aan­tal open­staan­de va­ca­tu­res on­ge­veer ge­lijk aan het aan­tal werk­lo­zen. Maar door de cri­sis nam de werk­loos­heid toe en hal­veer­de het aan­tal va­ca­tu­res. Ook de ar­beids­par­ti­ci­pa­tie laat vol­gens het sta­tis­tiek­bu­reau re­gi­o­na­le ver­schil­len zien. In de pro­vin­cie Utrecht had vo­rig jaar 68 pro­cent van de in­wo­ners be­taald werk. Ter­wijl in Noord-Hol­land en Zuid-Hol­land het per­cen­ta­ge op res­pec­tie­ve­lijk 65 en 64 pro­cent lag, rond het lan­de­lijk ge­mid­del­de. Gro­nin­gen bleef ver ach­ter met 61 pro­cent. In alle pro­vin­cies is de par­ti­ci­pa­tie sinds 2008 ge­daald.

Werk­loos­heid
Gro­te ver­schil­len zijn er ook in de werk­loos­heids­cij­fers. Ge­mid­deld was 7,4 pro­cent van de Ne­der­land­se be­roeps­be­vol­king in 2014 werk­loos. In Zee­land is de werk­loos­heid met 5,5 pro­cent het laagst en in Fle­vo­land met 9,3 pro­cent het hoogst.

In Zuid-Hol­land was vo­rig jaar 8,3 pro­cent van de be­vol­king werk­loos, in Noord-Hol­land 7,2 pro­cent en in Utrecht 6,5 pro­cent. Rot­ter­dam is de ge­meen­te met het hoog­ste werk­loos­heids­per­cen­ta­ge. Dat lag daar in 2014 op 12,6 pro­cent. Uit de cij­fers van het CBS blijkt dat in de Rand­stad de mees­te men­sen zijn te vin­den met een be­roep op het hoog­ste be­roeps­ni­veau. Dit zijn be­roe­pen waar­voor een ho­ger of we­ten­schap­pe­lijk on­der­wijs­ni­veau is ver­eist. Kop­lo­per was de re­gio Haar­lem met bij­na veer­tig pro­cent, maar ook Utrecht, Groot-Am­ster­dam en de Gooi- en Vecht­streek sco­ren hoog.

Bron: NHD

 aantal werkelozen per openstaande vacature naar provincie 2014