Noordkop groeit!

0

De be­vol­kings­krimp­re­gi­o's Kop van Noord-Hol­land en West-Fries­land groei­en nog steeds in in­wo­ner­tal. Dat blijkt uit cij­fers van het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (CBS). De groei is voor­al te dan­ken aan een im­mi­gra­tie­over­schot.

In to­taal groei­de de be­vol­king in deze 'Noord­kop groot' vo­rig jaar met 489 per­so­nen. In 2013 ken­de de re­gio Kop van Noord-Hol­land /West-Fries­land nog een krimp van 249 in­wo­ners.

Vol­gens de CBS-cij­fers is er vo­rig jaar op veel ge­bie­den een (tij­de­lij­ke) om­slag ge­weest. Zo wer­den er op­nieuw meer kin­de­ren ge­bo­ren dan er men­sen dood gin­gen, kwa­men er meer men­sen uit an­de­re ge­meen­ten in deze re­gio wo­nen en daal­de het sal­do bin­nen­ko­mers en ver­trek­kers van en naar an­de­re ge­meen­ten daar­door met on­ge­veer een der­de. In 2013 ver­trok­ken 1202 men­sen meer naar an­de­re ge­meen­ten dan er hier kwa­men wo­nen, vo­rig jaar daal­de die uit­stroom met 359 men­sen tot 843 ver­trek­kers.

Ook het aan­tal im­mi­gran­ten nam toe. In 2013 kwa­men er 2100 men­sen van­uit het bui­ten­land in de 'Noord­kop groot'-re­gio wo­nen, vo­rig jaar wa­ren dat er 2559, een plus van 459 men­sen.

Te­ge­lij­ker­tijd nam het aan­tal ver­trek­kers naar het bui­ten­land even­eens toe. In 2013 zoch­ten 1573 men­sen hun heil in het bui­ten­land. Vo­rig jaar wa­ren dat er 1816 (+243).

Bron: NHD