Ondernemers in het Altongebied bundelen de krachten

0

De on­der­ne­mers in het Al­ton­ge­bied (bloe­men- en groen­ten­kas­sen) in het noor­den van Heer­hugo­waard bun­de­len de krach­ten. On­der meer om te voor­ko­men dat ie­de­re on­der­ne­mer apart met zijn plan­nen en vi­sie naar de ge­meen­te gaat, legt pa­pri­ka­te­ler Mar­cel Nu­man uit.

Over een klei­ne twee we­ken zit een deel van de on­der­ne­mers bij de no­ta­ris voor de op­rich­ting van de On­der­ne­mers­ver­e­ni­ging Al­ton. Het ge­bied telt zo’n twin­tig on­der­ne­mers. De ver­e­ni­ging krijgt steun van oud-on­der­ne­mers en on­der­ne­mers die zijn ge­stopt maar nog wel hun be­drijf ver­hu­ren, legt de pa­pri­ka­te­ler uit. Het Ont­wik­ke­lings­be­drijf Noord-Hol­land Noord par­ti­ci­peert even­eens.

De af­ge­lo­pen ja­ren is in het Al­ton­ge­bied sa­men­ge­werkt om te on­der­zoe­ken of aard­warm­te is te ge­brui­ken voor de ver­war­ming van de kas­sen. De in­te­res­se ver­schoof ver­vol­gens naar de Huis­vuil­cen­tra­le die rest­warm­te wil le­ve­ren aan de glas­tuin­be­drij­ven. Er be­staan ver­ge­vor­der­de plan­nen die rest­warm­te via een pijp­lei­ding naar het Al­ton­ge­bied bren­gen. Maar er is meer dan dat. Van­we­ge ma­ge­re eco­no­mi­sche ja­ren is de ver­nieu­wing van het Al­ton­ge­bied ach­ter­ge­ble­ven, ver­telt Nu­man. De boel weer goed op de rit krij­gen, vraagt om een ge­za­men­lijk aan­pak. Dat geldt ook voor de plan­nen om de kwa­li­teit van het af­val­wa­ter te ver­be­te­ren (’we wil­len naar nul ver­vui­ling van het op­per­vlak­te­wa­ter'), na te den­ken over de ka­vel­ver­de­ling en in hoe­ver­re er wo­ning­bouw in het ge­bied mag be­staan en meer van die za­ken. ,,We wil­len voor­uit­gang, mo­der­ni­se­ring in plaats van dat ie­der­een in zijn een­tje aan het mod­de­ren is’’, al­dus Nu­man die het af­ge­lo­pen jaar weer 'goed geld' heeft ver­diend met de pa­pri­ka­teelt. ,,Dat is mooi na­tuur­lijk, want dan ont­staat er weer ruim­te voor in­ves­te­rin­gen.’’

Als de akte bij de no­ta­ris is ge­pas­seerd gaat de on­der­ne­mers­ver­e­ni­ging Al­ton naar de ge­meen­te voor een pre­sen­ta­tie van de toe­komst­vi­sie die is op­ge­steld. Nu­man: ,,Vroe­ger was to­ma­ten­kwe­ker Co Snoek de ver­te­gen­woor­di­ger voor dit ge­bied. Als je wat wil­de, ging je naar Co, maar hij wordt een dag­je ou­der. Het is een mooie stap dat we het nu via het col­lec­tief zoe­ken.’’

Bron: NHD