Ondernemersprijs naar Noorderhoeve

0

Zorg­boer­de­rij De Noor­der­hoe­ve in Schoorl heeft gis­ter­avond de On­der­ne­mers­prijs Ber­gen Ver­zet­ten 2015 ge­kre­gen.

De prijs werd uit­ge­reikt tij­dens het on­der­ne­mers­con­gres Vin­den & Bin­den in ho­tel Zui­der­duin in Eg­mond aan Zee, dat gis­te­ren voor de ne­gen­de keer werd ge­hou­den. De bij­een­komst was ge­or­ga­ni­seerd door de ge­meen­te Ber­gen, Ko­nink­lij­ke Ho­re­ca Ne­der­land en de Ra­bo­bank.

De Noor­der­hoe­ve is een agra­risch leer- en werk­be­drijf met woon­plek­ken waar de 'vi­ta­li­teit van men­sen, die­ren en aar­de voor­op staat'.

De boer­de­rij biedt een werk­plek aan zes­tig men­sen met een zorg­vraag. ,,Door het con­tact met men­sen, die­ren en na­tuur kun­nen zij bou­wen aan zelf­ver­trou­wen, zelf­res­pect en nieu­we kan­sen in de maat­schap­pij. Zij vin­den het be­lang­rijk dat ie­der­een die een bij­dra­ge le­vert aan de boer­de­rij zelf kan groei­en van het werk dat hij of zij doet. Daar­bij heb­ben zij res­pect voor el­kaars an­ders-zijn. Noor­der­hoe­ve werkt van­uit een an­tro­po­so­fi­sche vi­sie.’’

De twee an­de­re ge­no­mi­neer­den, strand­pa­vil­joen De Jon­gens in Ber­gen aan Zee en res­tau­rant Van Spe­ijk in Eg­mond aan Zee, kre­gen bei­de een eer­vol­le ver­mel­ding.

bron: NHD