Onderzoekbureau Imares kiest voor Den Helder

0

Het ge­beur­de af­ge­lo­pen ja­ren nog al eens dat or­ga­ni­sa­ties Den Hel­der ver­lie­ten om ver­vol­gens een an­de­re ves­ti­gings­plaats te ver­ster­ken, maar Ima­res doet het om­ge­keer­de. Dit on­der­zoek­bu­reau voor de zee en al­les wat daar mee sa­men­hangt, heeft nu uit­druk­ke­lijk ge­ko­zen voor de ma­ri­ne­stad als hoofd­ves­ti­ging.

,,We had­den al eer­der deze keu­ze be­paald en wa­ren van plan om een nieuw ge­bouw te la­ten neer­zet­ten op Hars­sens'', legt al­ge­meen di­rec­teur Mar­tin Schol­ten uit. ,,Dat bleek even­wel een brug te ver. Vo­rig jaar ga­ven we de voor­keur aan het in ge­bruik ne­men van de ge­re­no­veer­de Zee­vaart­school en daar­ach­ter een aan­bouw te re­a­li­se­ren.’’

Ha­ven
Deze werk­zaam­he­den zijn in­mid­dels in een ver­ge­vor­derd sta­di­um. Dit na­jaar kun­nen bi­o­lo­gen en an­de­re me­de­wer­kers van Ima­res ver­hui­zen naar de nieu­we stek ach­ter de vis­af­slag in de Hel­der­se ha­ven. Be­gin deze week werd be­kend dat het aan Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­teit ver­bon­den in­sti­tuut de te­ring naar de ne­ring moet zet­ten. In 2013 en 2014 wer­den rode cij­fers ge­schre­ven. Vol­gens Schol­ten een ge­volg van de vijf jaar du­ren­de cri­sis waar de sterk ge­zak­te olie­prijs nog eens over­heen kwam: ,,De werk­zaam­he­den die we voor de off­sho­re­sec­tor doen, lo­pen te­rug. We heb­ben ons op de ma­ri­tie­me sec­tor ge­richt, maar dat komt he­laas niet uit de verf.’’

Het on­der­zoek naar vis­se­rij en zee­le­ven, stu­dies voor de aan­leg van wind­par­ken en 'buil­ding with na­tu­re' le­ve­ren nog wel vol­doen­de om­zet op. De al­ge­meen di­rec­teur geeft aan dat de af­ge­lo­pen ja­ren de sterk­te van de or­ga­ni­sa­tie al ge­krom­pen is: ,,In Yer­se­ke had­den we een flin­ke ploeg. Daar blijft een vijf­tien­tal van over. Den Hel­der wordt nu onze hoofd­ves­ti­ging, dat was tra­di­ti­o­neel IJ­mui­den. Alle on­der­zoeks­vel­den zul­len voort­aan in Den Hel­der be­oe­fend wor­den.’’

Kri­tiek
Ryp­ke Zeil­ma­ker, een kri­ti­sche we­ten­schaps­blog­ger, he­kelt het be­leid van Ima­res. Vol­gens hem is Ima­res het 'Buckler van de ma­rie­ne bi­o­lo­gie' dat leeft van con­trac­ten van op­dracht­ge­vers die in stu­dies van Ima­res de be­ves­ti­ging van hun be­leid zoe­ken. Zeil­ma­ker: 'I­ma­res staat op om­val­len na twee jaar ach­ter el­kaar twee mil­joen ver­lies te heb­ben ge­draaid', meldt hij op zijn blog.

Mar­tin Schol­ten hoopt dat Ima­res na de re­or­ga­ni­sa­tie de weg naar de zwar­te cij­fers weer vindt: ,,We heb­ben er ver­trou­wen in door deze maat­re­ge­len te ne­men het tij te kun­nen ke­ren. Onze uit­gangs­po­si­tie is goed, maar net als veel an­de­re on­der­ne­min­gen, is er spra­ke van eco­no­mi­sche te­gen­wind.’’

Voor de ko­men­de vijf jaar wordt nu be­leid ge­maakt en in 2020 zal be­ke­ken wor­den of de ge­maak­te keu­zes nog pas­sen bij de si­tu­a­tie die dan ont­staan is. Den Hel­der zal daar­bij hoe dan ook een cru­ci­a­le plaats gaan in­ne­men.

Bron: NHD