Palendorp in Petten ’souvenir’ op strand

3

Pet­ten krijgt dit na­jaar een pa­len­dorp als 'sou­ve­nir' van aan­ne­mers­com­bi­na­tie Van Oord-Bos­ka­lis op het pas aan­ge­leg­de strand voor de Honds­bos­sche en Pet­te­mer Zee­we­ring.

Sil­hou­et
De bou­wers van het me­ters­ho­ge duin en de nieu­we, bre­de kust­strook tus­sen Pet­ten en Cam­per­duin - ge­re­a­li­seerd met zo’n der­tig mil­joen ku­bie­ke me­ter zand in op­dracht van Rijks­wa­ter­staat - la­ten vol­gens plan­ning na de zo­mer 160 hard­hou­ten pa­len (van zes tot twaalf me­ter leng­te) de grond in slaan. De pa­len vor­men sa­men het sil­hou­et van de kerk en tien hui­zen in het voor­ma­li­ge Pet­ten, dat veel wes­te­lij­ker lag dan het hui­di­ge kust­dorp en werd ver­zwol­gen door de zee. Het 'sou­ve­nir' komt te staan op het strand in het ver­leng­de van de Spreeu­wen­dijk ter hoog­te van de Berg­eend­straat. 'Pet­ten in pa­len' is be­doeld als een kunst­werk, maar moet ook een re­cre­a­tie­ve blik­van­ger wor­den voor bad­gas­ten, zon­aan­bid­ders en an­de­re toe­ris­ten.

Paal­t­jes­voet­bal
Door­dat de pa­len op me­ters af­stand van el­kaar wor­den ge­plaatst, kun­nen be­zoe­kers er naar­toe en tus­sen­door wan­de­len. En er spel­le­tjes doen, zo­als paal­t­jes­voet­bal en 'boom­pje' ver­wis­se­len. De ver­wach­ting is dat het pa­len­dorp de eer­ste ja­ren droog staat, maar door af­kal­ving van de kust na ver­loop van tijd in het zee­wa­ter komt te staan. In ver­band met de zicht­baar­heid moe­ten de pa­len mi­ni­maal drie me­ter bo­ven Nieuw Am­ster­dams Peil (NAP) uit­ste­ken. Van Oord-Bos­ka­lis scha­kelt een on­der­aan­ne­mer in om de klus te vol­tooi­en. Welk be­drag met het ini­ti­a­tief is ge­moeid, wil de aan­ne­mers­com­bi­na­tie niet prijs­ge­ven. Hoog­heem­raad­schap Hol­lands Noor­der­kwar­tier, pro­vin­cie en ge­meen­te, staan po­si­tief te­gen­over het plan. Wel stelt het wa­ter­schap als voor­waar­de dat tus­sen het pa­len­dorp en de hoog­wa­ter­lijn al­tijd een ca­la­mi­tei­ten­strook mi­ni­maal tien me­ter breed be­schik­baar moet zijn om de door­gang van red­dings­bri­ga­de of an­de­re hulp­dien­sten op het strand te kun­nen ga­ran­de­ren.

Drijf­zand
Ook moet Van Oord-Bos­ka­lis zor­gen dat de pa­len niet scheef gaan staan en maat­re­ge­len tref­fen wan­neer on­vei­li­ge si­tu­a­ties ont­staan door kui­len of even­tu­eel drijf­zand.

Bron NHD