Prinses Beatrix heropent Reddingmuseum in Den Helder

0

De kle­pel bleef maar heen en weer slin­ge­ren, en dus zorg­de prin­ses Be­a­trix na de of­fi­ciële ope­ning van Na­ti­o­naal Red­ding­mu­se­um Dorus Rij­kers er­voor dat hij weer stil kwam te han­gen.

De prin­ses was als be­scherm­vrou­we van het red­dings­we­zen ge­vraagd om het com­pleet ver­bouw­de mu­se­um te her­o­pe­nen.

 

,,Hij schijnt veel la­waai te ma­ken'', grap­pen prin­ses Be­a­trix en di­rec­teur Hans Ster­ken­burg van het Na­ti­o­naal Red­ding­mu­se­um Dorus Rij­kers naar el­kaar. En dat doet de scheeps­bel ook, waar­mee de prin­ses als be­scherm­vrou­we van het red­dings­we­zen luid en dui­de­lijk het mu­se­um gis­te­ren her­o­pen­de. In de Stads­hal van de nieu­we Kam­pan­je, waar hon­der­den ge­no­dig­den de ope­ning op af­stand via een scherm vol­gen, gaat een ver­schrik­te tril­ling door het pu­bliek bij het lui­den van de bel.

Na de of­fi­ciële ope­nings­han­de­ling krijgt Be­a­trix van de di­rec­teur een kor­te rond­lei­ding door het ver­nieuw­de mu­se­um. Even daar­voor hoor­de ze al van Rob Tom­pot, voor­zit­ter Raad van Toe­zicht van het mu­se­um, dat er in al die ja­ren qua ma­te­ri­eel veel was ver­an­derd. ,,Denk aan de tijd dat men met een open roei­sloep de ele­men­ten pro­beer­de te trot­se­ren.’’

En ver­haalt dan over een re­cen­te ge­beur­te­nis waar­bij een enor­me golf te­gen een hui­di­ge red­ding­boot aan­sloeg: ,,De span­ning nam pas af toen bleek dat de drie op­stap­pers bui­ten op het dek ook nog aan boord wa­ren. Het ma­te­ri­eel is ver­an­derd, de red­ders niet. Het blij­ven vrij­wil­li­gers voor wie red­den een pas­sie is.’’ Di­rec­teur Ster­ken­burg neemt de prin­ses mee langs de ge­schie­de­nis. ,,Dit geeft een dui­de­lijk beeld dat het des­tijds erg las­tig was'', zegt ze, ter­wijl ze sa­men bij de mo­tor­red­ding­boot Twen­the staan.

An­der­hal­ve mi­nuut
Vrij­wil­li­gers van het mu­se­um ver­tel­len per on­der­deel iets over hun spe­ci­a­lis­me. Tom Roos (62) mag bij­voor­beeld iets zeg­gen over de ver­lich­ting: dat het al­le­maal ooit be­gon met vuur­tjes in de dui­nen, dat er licht­ba­kens kwa­men, la­ter met olie­lam­pen in to­rens. ,,Ik had nog zo­veel meer din­gen kun­nen zeg­gen'', blikt hij ach­ter­af te­rug. ,,Maar ik had of­fi­ci­eel maar an­der­hal­ve mi­nuut. Ik denk dat ik wel an­der­half uur had kun­nen pra­ten'', al­dus de vrij­wil­li­ger die tij­dens zijn werk­za­me le­ven in het loods­we­zen ac­tief was. ,,Het was even­goed een leuk ge­sprek, ze ver­tel­de me nog over haar er­va­rin­gen met sec­tor­lich­ten en we heb­ben het ge­had over Het Paard van Mar­ken, de vuur­to­ren daar. Ik vond het leuk dat zij als be­scherm­vrou­we de ope­ning kwam doen.’’

Ma­ris­ka den Haan mag als een van de paar hon­derd ge­no­dig­de gas­ten de ope­ning op af­stand vol­gen. ,,Ik heb Be­a­trix in 1978 ook een keer ge­zien toen zij Sluis­dijk be­zocht. Ze was toen nog prin­ses, net als nu dus weer. Als scho­lier heb ik toen naar haar ge­zwaaid. Leuk om haar nu weer te zien in Den Hel­der.’’

De Hel­der­se is vol lof over het ver­bouw­de mu­se­um. ,,Een ech­te voor­uit­gang als ik het ver­ge­lijk met de oude si­tu­a­tie van een klein jaar ge­le­den. Er is nu ook veel meer in­ter­ac­tie met het pu­bliek.’’

Bron: NHD