Proeftuin Zwaagdijk gooit deur open voor de wereld

0

Ze heb­ben al ge­maild, van de Asi­an Seed As­so­ci­a­ti­on. Dat ze in Zwaag­dijk be­gin­nen en van hier­uit an­de­re be­drij­ven langs gaan. Dat be­richt is hier goed ge­val­len bij de Proef­tuin Zwaag­dijk, zegt woord­voer­der Ro­nald Hand.

Hier ligt de ba­sis waar prak­tijk en on­der­zoek sa­men­ko­men. We lig­gen ook heel cen­traal ten op­zich­te van Bejo Za­den in War­men­hui­zen en gro­te spe­lers waar­on­der Enza in Enk­hui­zen en Pop Vriend in An­dijk. Onze Proef­tuin wil vak­ge­no­ten een po­di­um bie­den maar ook door­ver­wij­zen. Als zaad­sec­tor vul­len we el­kaar aan.’’

Proef­tuin Zwaag­dijk be­reidt zich voor ’op week 39’. De week van 'Seed meets Tech­no­lo­gy', Het eve­ne­ment dat sa­men met Ino­tec, Seed Pro­ces­sing Hol­land en Leba wordt ge­or­ga­ni­seerd. Der­tig be­drij­ven to­nen de nieuw­ste ont­wik­ke­ling op het ge­bied van zaad­be­rei­ding en hier­aan ge­re­la­teer­de pro­ces­sen zo­als het scho­nen, dro­gen, se­lec­te­ren en be­wer­ken. ,,Dat zijn tech­nie­ken die hier wor­den ge­toond en dat is onze kracht'', zegt di­rec­teur Johan Kos van Proef­tuin Zwaag­dijk. ,,Hier staan ma­chi­nes die la­ten zien hoe de coa­ting van zaad in z’n werk gaat en wat het re­sul­taat is. Je kunt nog zo veel film­pjes to­nen. Be­zoe­kers wil­len iets con­creets zien. Hier is al­les tast­baar.’’

Bui­ten zijn nieu­we teelt­me­tho­den te zien zo­als hy­dro­po­nics waar­bij sla groeit op wa­ter in plaats van op vol­le­grond. Op proef­vel­den la­ten ver­e­de­laars nieu­we groen­ter­as­sen zien aan we­der­ver­ko­pers en te­lers.

Die for­mu­le slaat aan. Want de twee­de af­le­ve­ring van 'Seed meets Tech­no­lo­gy' was bin­nen de kort­ste ke­ren vol­ge­boekt qua deel­na­me. Ro­nald Hand ziet dat als er­ken­ning. ,,Het is in de zaad­ver­e­de­ling­sec­tor nooit van­zelf­spre­kend ge­weest naar bui­ten te tre­den.’’ Die om­me­zwaai is vol­gens Kos goed ge­weest: ,,Wat hier in deze streek ge­beurt, is mede be­pa­lend voor het op­los­sen van de we­reld­voed­sel­pro­ble­men. Dat klinkt wat hoog­dra­vend, maar het is wel zo. Al­les be­gint met het zaad­je en een goe­de start is van groot be­lang voor de op­brengst. Ze­ker zes­tig pro­cent van het zaad komt van hier­uit op de we­reld­markt. Daar­naast zijn we ook een be­lang­rij­ke werk­ge­ver in West-Fries­land en za­ke­lijk part­ner van toe­le­ve­rings­be­drij­ven.’’ Om maar te zwij­gen van de eco­no­mi­sche be­te­ke­nis van 'Seed meets Tech­no­lo­gy' want alle ho­tels in de om­trek zijn in­mid­dels vol­ge­boekt met gas­ten die van hein­de en ver­re ko­men.

In­ter­na­ti­o­naal ge­zel­schap dat neer­strijkt om zich te ver­die­pen in zaad en aan­ver­wan­te tech­no­lo­gie. Kos: ,,We krij­gen de hele we­reld op be­zoek en we mo­gen best be­na­druk­ken dat Ne­der­land een top­po­si­tie in­neemt op dit ge­bied en dat toe­val­lig dit deel van Noord-Hol­land is om­ge­doopt tot Seed Val­ley.’’ De fol­der die voor hem op ta­fel ligt, be­ves­tigt zijn vi­sie. Die spreekt van 'groe­ne soft­wa­re', als 'mon­di­aal mid­del­punt van plant­ver­e­de­ling en zaad­tech­no­lo­gie'. Di­a­gram­men on­der­stre­pen het toe­komst­per­spec­tief er­van. Of be­ter ge­zegd de kiem­kracht.

bron: NHD