Steunfonds voor MKB

0

,,Er zit ruim­te voor groei in de ont­wik­ke­ling van de ha­vens in Den Hel­der en het Noord­zee­ka­naal­ge­bie­d'', stelt ge­de­pu­teer­de Eli­sa­beth Post die over de zee­ha­vens in de pro­vin­cie gaat.

Post doet haar uit­spraak in het kwar­taal­blad van de pro­vin­cie waar­in het col­le­ge van Ge­de­pu­teer­de Sta­ten zijn be­leids­pun­ten voor de ko­men­de vier jaar ven­ti­leert.

En dat met ver­ster­king van de ha­vens niet al­leen de in­du­striële kant en off­sho­re wor­den be­doeld, maakt ge­de­pu­teer­de Jaap Bond dui­de­lijk. De Vo­len­dam­se nes­tor van het da­ge­lijks be­stuur in de pro­vin­cie stelt: ,,Ik wil een fonds voor in­no­va­tie­ve pro­jec­ten van het mid­den- en klein­be­drijf op­rich­ten. Het mkb heeft be­hoef­te aan een fonds dat laag­drem­pe­lig is. Ik on­der­zoek de ko­men­de tijd hoe zo’n fonds er pre­cies uit moet ko­men te zien. Dat fonds is ook be­doeld voor de on­der­ne­mers in de agra­ri­sche sec­tor en vis­se­rij.’’

Boe­ren, vis­sers en re­ders kun­nen als het aan Bond ligt de ko­men­de ja­ren dus bij de pro­vin­cie Noord-Hol­land aan­klop­pen om hulp bij in­no­va­tie­ve in­ves­te­rin­gen. De ge­de­pu­teer­de con­sta­teert dat deze on­der­ne­mers va­ker bot van­gen bij ban­ken en wil hen een steun­tje in de rug bie­den.