Van museum naar themapark

0

De ver­nieu­win­gen bij de Mu­se­um­stroom­tram Hoorn rij­gen zich aan­een. En er volgt nog veel meer. Het uit­ein­de­lij­ke doel: het mu­se­um om­vor­men tot een stoom­tram the­ma­park.

Wie van­af het P&R ter­rein het sta­ti­ons­ge­bouw bin­nen­loopt heeft het met­een in de ga­ten: hier is veel ver­an­derd. Al­leen de lo­ket­ruim­te al: een vol­le­dig uit ge­lakt ma­ho­nie­hout op­ge­trok­ken his­to­risch ogend ge­heel, dat de her­in­ne­ring aan de oude si­tu­a­tie on­mid­del­lijk doet ver­va­gen. Ach­ter deze ruim­te wordt de mu­se­um­win­kel in­ge­richt. Door de for­se uit­brei­ding van het ge­bouw is er links en rechts van de lo­ket­ten nu een ruim­te waar be­zoe­kers te­recht kun­nen. Rechts wordt ge­werkt aan de 't­wee­de tijd­reis', een in­ter­ac­tie­ve pre­sen­ta­tie van de ge­schie­de­nis van de stoom­tram. In de vleu­gel links is de sta­ti­ons­res­tau­ra­tie. De hou­ten lam­bri­se­ring, de lam­pen en straks ook het meu­bi­lair: het ademt al­le­maal de sfeer van de tijd dat het open­baar ver­voer per spoor nog ge­paard ging met vuur, rook en stoom.

,,Op 10 juli is het ver­nieuw­de ge­bouw in ruwe vorm open ge­gaan en bin­nen­kort ver­wach­ten we de 50.000e be­zoe­ker die hier door­heen loop­t'', ver­telt di­rec­teur René van den Broe­ke. ,,In to­taal ver­wach­ten we dit jaar 100.000 be­zoe­kers, wat wel aan­geeft hoe be­lang­rijk die twee zo­mer­maan­den voor ons zijn.’’ De ruw­bouw die er nu staat, is het oude sta­ti­ons­ge­bouw, dat ge­heel is ge­stript, met een nieu­we vleu­gel aan de oost­kant en aan de kant van het spoor een for­se nieu­we lui­fel. Ui­ter­aard ook in his­to­ri­sche stijl. ,,De giet­ij­ze­ren pa­len die de lui­fel on­der­steu­nen zijn ge­go­ten in En­ge­land, naar een voor­beeld van het sta­ti­on in Zaan­dam. De hele be­stra­ting krijgt een his­to­risch ka­rak­ter, zo­dat het spoor het dichtst bij het sta­ti­ons­ge­bouw in een his­to­risch plein ligt. Wan­neer daar een tram staat wordt het echt een blik­van­ger en wordt het veel meer een mu­se­aal ter­rein.’’ Want dat is uit­ein­de­lijk het doel: het groot­ste stoom­tram the­ma­park van Ne­der­land te wor­den, iets wat het met de lijn naar Me­dem­blik en de tus­sen­lig­gen­de sta­ti­ons in we­zen al is. ,,Waar we nog hard op stu­de­ren, is het ma­ken van een ver­bin­ding tus­sen het sta­ti­ons­ge­bouw en de per­rons en de ver­der­op ge­le­gen werk­plaats.’’

Stoomsa­fa­ri
Het pu­bliek kan daar nu ook al naar toe, maar erg uit­no­di­gend is het nog niet. Wel zijn naast het sta­ti­ons­ge­bouw een ki­osk en een toi­let­ten­ge­bouw ge­plaatst met twaalf toi­let­ten in plaats van de vroe­ge­re vier in het sta­ti­ons­ge­bouw. De ki­osk vormt van­af de herfst­va­kan­tie het start­punt voor de Stoomsa­fa­ri, een soort speur­tocht voor on­der­weg.Het op­ge­he­ven Gas­licht­mu­se­um in Alk­maar heeft een bij­zon­de­re schen­king ge­daan, die het mo­ge­lijk maakt het em­pla­ce­ment ’s avonds op klas­sie­ke wij­ze te ver­lich­ten met ze­ven gas­lam­pen. Ook wordt het sta­ti­ons­ge­bouw zelf nog voor­zien van email re­cla­me­bor­den. De zo’n acht ton kos­ten­de ver­nieu­wing van het com­plex wordt gro­ten­deels be­taald met bij­dra­gen van de Bank­gi­ro­lo­te­rij. Van den Broe­ke is blij dat de am­bi­ties van het mu­se­um vorm krij­gen. ,,Er ge­beurt heel veel op toe­ris­tisch ge­bied in Hoorn, maar dit is mo­men­teel echt de groot­ste ont­wik­ke­ling.’’

Bron: NHD