Warmte voor de kassen - Alton-gebied leeft op na magere crisisjaren

0

Lang ver­wacht, ­dat wel. Stil ge­zwe­gen...nou nee. Maar nu lijkt het er toch van te ko­men: een warm­te­lei­ding van de Huis­vuil­cen­tra­le (HVC) naar het glas­tuin­ge­bied Al­ton aan de noord­rand van Heer­hugo­waard.

Voor de on­der­ne­mers daar kan de warm­te een con­cur­ren­tie­voor­deel op­le­ve­ren. Nu pro­du­ce­ren ze de warm­te nog zelf met gro­te warm­te­kracht­kop­pe­laars (WKK's). Dat zijn enor­me mo­to­ren van scheeps­for­maat die op aard­gas lo­pen. Ze ma­ken elek­tri­ci­teit, die bij een te­veel wordt te­rug­ge­le­verd aan het net. Bij de op­wek­king ont­staat ook warm­te en uit de uit­laat komt CO. Af­han­ke­lijk van de elek­tri­ci­teits- en gas­prijs kan cen­traal op­ge­wek­te warm­te een flink fi­nan­ci­eel voor­deel op­le­ve­ren. De warm­te wordt ge­bruikt om de kas­sen op tem­pe­ra­tuur te bren­gen als dat no­dig is. Ook de CO wordt de kas­sen in­ge­bla­zen. Hoe meer CO hoe be­ter de plan­ten groei­en.

Drie­kwart

Zo’n vijf­tien on­der­ne­mers uit Al­ton (on­ge­veer drie­kwart) wil­len zich in­mid­dels vast­leg­gen op af­na­me van een be­paal­de hoe­veel­heid warm­te per jaar, wat het voor de HVC aan­trek­ke­lijk maakt om het pro­ject ver­der uit te rol­len. Op dit mo­ment wor­den tracé­stu­dies ge­maakt van de rou­tes die de warm­wa­ter­lei­din­gen moe­ten gaan vol­gen. Ook wordt be­spro­ken wat de bes­te fi­nan­cie­rings­wij­ze is: be­ta­len de on­der­ne­mers de lei­ding zelf en wordt die hun ei­gen­dom, of be­taalt HVC het hele net. Een tus­sen­vorm is ook nog mo­ge­lijk. Eind dit jaar moe­ten de aan­deel­hou­ders van HVC (on­der­meer ge­meen­ten en wa­ter­schap­pen) het de­fi­ni­tie­ve ’go or no-go’ ge­ven. De ge­meen­te Heer­hugo­waard wijst er op dat de glas­tuin­bouw on­ge­veer een der­de van het hele ener­gie­ge­bruik in de ge­meen­te op­sou­peert. Als er min­der gas hoeft te wor­den ge­stookt om de kas­sen warm te hou­den, scheelt dat ook een der­de in de CO-uit­stoot van de ge­meen­te.

Elan

In het Al­ton­ge­bied moet wel een in­tern bui­zen­stel­sel wor­den aan­ge­legd om de warm­te naar elk deel­ne­mend be­drijf te krij­gen. Daar­bij wordt re­ke­ning ge­hou­den met toe­kom­sti­ge aan­ha­kers. Want Al­ton leeft op. Waar het (cri­sis)ja­ren lang droe­vig was ge­steld met de glas­tuin­bouw, is er nu weer spra­ke van elan. On­der­ne­mers heb­ben zich ver­e­nigd en ma­ken zich nu ook voor ge­za­men­lij­ke be­lan­gen sterk. Mel­vin Tes­se­laar, Alst­roe­me­riak­we­ker aan de Al­ton­straat, noemt het toe­kom­sti­ge warm­te­net één van de fac­to­ren die Al­ton aan­trek­ke­lijk maakt om zich er te ves­ti­gen. Het is een voor­deel dat al­leen in een con­cen­tra­tie­ge­bied als Al­ton kan wor­den be­reikt. Wet­hou­der Mo­ni­que Stam hoopt dan ook dat met dit soort con­cen­tra­tie­voor­de­len ver­spreid ge­ves­tig­de glas­tuin­bou­wers naar het ge­bied ge­lokt kun­nen wor­den.

Bron: NHD