Werf Jongert overgenomen

0

Aci­co Yachts uit Enk­hui­zen heeft jacht­werf Jon­gert in de Wie­rin­ger­meer over­ge­no­men. Het be­drijf ver­huist in ok­to­ber met het gros van het per­so­neel naar de werf van Jon­gert in ha­ven de Oude Zeug om voort­aan hier zeil- en mo­tor­jach­ten te pro­du­ce­ren en on­der­hou­den.

Met de over­na­me is vol­gens di­rec­teur Chris­ti­an Bo­lin­ger van Aci­co Yachts een be­drag van en­ke­le mil­joe­nen ge­moeid. Jon­gert be­gon in 1953 in Me­dem­blik met de pro­duc­tie van mo­tor­bo­ten. De werf werd la­ter be­kend om haar luxu­eu­ze zeil­jach­ten voor klan­ten uit de hele we­reld.

Eta­la­ge
Het be­drijf dreig­de in 2009 te ver­dwij­nen, maar werd fi­nan­ci­eel ge­red door­dat de Veka Group van de ge­broe­ders Jan en Pe­ter Ver­sluis de werf over­nam. Veka zet­te Jon­gert eer­der dit jaar in de eta­la­ge.Aci­co Yachts heeft het ter­rein aan de rand van de Wie­rin­ger­meer van bij­na 40.000 vier­kan­te me­ter, met een kade van 190 me­ter en scheeps­bouw­lood­sen, werk­plaat­sen, kan­toor- en show­room­ruim­te van Veka ge­kocht.

,,Als Aci­co Yachts zijn wij nu vijf jaar in Enk­hui­zen be­zig. Het duurt nog ze­ker tien tot vijf­tien jaar voor­dat wij in deze bran­che echt naam heb­ben ge­maakt'', ver­telt Bo­lin­ger. ,,Door nu het ter­rein, de lood­sen en naam Jon­gert te ko­pen, gaat dit snel­ler. Wij ge­lo­ven dat ons be­drijf een boost gaat krij­gen. We mer­ken het al aan de eer­ste re­ac­ties van onze klan­ten.’’ Jon­gert had in 2009 nog 140 man op de loon­lijst staan. ,,Bij Jon­gert wa­ren tot juli dit jaar nog twaalf men­sen werk­zaam. Een deel van hen ne­men wij over'', zegt Bo­lin­ger. ,,Van onze 52 werk­ne­mers heb­ben er ruim twin­tig bij Jon­gert ge­werkt.’’

Aci­co gaat voor de bui­ten­wacht als Jon­gert ver­der. De di­rec­tie ver­wacht dat dit op ter­mijn ex­tra or­ders en ba­nen gaat op­le­ve­ren. ,,We zijn nu met en­ke­le gro­te pro­jec­ten be­zig. Als een­tje daar­van door­gaat, dan zal dit al ex­tra werk op­le­ve­ren.’’