West-Friesland lokt rederijen

0

Vo­len­dam doet de deur van­af 2016 dicht voor ri­vier­crui­se­sche­pen, West-Frie­se be­stuur­ders zien de 'drij­ven­de flat­ge­bou­wen' juist graag ko­men. Wet­hou­der Ben Tap van Hoorn voor­spelt dat de aan­dacht van de ri­vier­crui­se­vaart zal ver­schui­ven naar West-Fries­land. ,,Dat biedt enor­me kan­sen.’’

Tap heeft eer­der deze maand ver­te­gen­woor­di­gers van twin­tig re­de­rij­en uit on­der meer Ame­ri­ka, Zwit­ser­land en Duits­land rond­ge­leid in Hoorn en – na een rit­je met de stoom­tram – in Me­dem­blik. Doel: to­nen dat deze re­gio 'ont­zet­tend veel te bie­den heeft'. ,,Toe­ris­me is een tra­di­ti­o­ne­le markt. Men wil al­tijd tul­pen en wind­mo­lens zien. Maar Ne­der­land is meer dan dat. Er is veel be­lang­stel­ling voor plaat­sen met ge­schie­de­nis. Dat heb­ben Hoorn, Enk­hui­zen en Me­dem­blik te bie­den.’’ Ook Tap keek op van het nieuws dat de ge­meen­te Edam-Vo­len­dam van­af 2016 geen ri­vier­crui­se­sche­pen meer in de Vo­len­dam­se ha­ven duldt, om­dat de over­last gro­ter zou zijn dan de eco­no­mi­sche be­te­ke­nis. Hoorn heeft uit re­cent on­der­zoek juist ge­con­clu­deerd dat de 60.000 pas­sa­giers per sei­zoen in deze stad een klein mil­joen euro be­ste­den, waar­van een groot deel(ge­mid­deld 11 euro per pas­sa­gier)in ho­re­ca en win­kels.

'Niet wei­ge­ren'
Tap sluit niet uit dat het be­sluit van Edam-Vo­len­dam leidt tot de komst van ex­tra sche­pen in Hoorn, waar­van de pas­sa­giers dan met de bus naar Vo­len­dam gaan. ,,We mo­gen niet wei­ge­ren op ba­sis van hun ge­rin­ge eco­no­mi­sche be­lang voor de stad. Maar ver­re­weg de mees­te men­sen die met een ex­cur­sie mee­gaan, be­ste­den toch een half tot an­der­half uur tijd in Hoorn.’’ Ook Enk­hui­zen staat vol­gens wet­hou­der Rob de Jong 'o­pen voor dit soort sche­pen'. ,,In Am­ster­dam is een over­schot aan toe­ris­ten dus zoe­ken tour­ope­ra­tors an­de­re mo­ge­lijk­he­den. Ze­ker voor men­sen van bui­ten Eu­ro­pa is West-Fries­land een soort ver­leng­de van Am­ster­dam.’’

De sche­pen kun­nen in Enk­hui­zen te­recht bij de Ge­pen­dam. Bij piek­druk­te mo­gen ze over­dag ook aan­me­ren bij de Nieu­we Har­lin­ger­stei­ger. ,,Wij heb­ben op dit mo­ment nog geen ca­pa­ci­teits­pro­ble­men'', al­dus De Jong. ,,Met Hoorn heb­ben wij de af­spraak dat ze sche­pen kor­ter dan 110 me­ter door­ver­wij­zen als daar geen plek meer is. Lan­ger dan 110 me­ter is niet han­dig, want die moe­ten he­le­maal via Le­ly­stad.’’ Dat de pas­sa­giers aan boord van de sche­pen voor een eco­no­mi­sche im­puls zor­gen, staat voor De Jong als een paal bo­ven wa­ter. ,,Wij heb­ben geen on­der­zoek ge­daan zo­als Hoorn, maar er zijn na­tuur­lijk veel pa­ral­lel­len te trek­ken.’’ Me­dem­blik ont­vangt en­ke­le tien­tal­len crui­se­sche­pen per jaar en de ge­meen­te mikt op groei, meldt wet­hou­der Hans Tig­ges. ,,Wij heb­ben geen exact beeld van wat de toe­ris­ten in de stad uit­ge­ven, maar het is al­tijd wat. Ze ne­men een ijs­je, pak­ken een ter­ras­je, gaan naar een mu­se­um. Daar pro­fi­teert Me­dem­blik van.’’

Zon­der over­last
En zon­der over­last, als de bo­ten ach­ter het oude stad­huis af­me­ren, zo­als de be­doe­ling is. Al­leen bij har­de wind, uit een be­paal­de hoek, gaan ze naar de Oos­ter­ha­ven, is af­ge­spro­ken. Tig­ges: ,,Dat komt heel zel­den voor.’’

Op ini­ti­a­tief van Tap ko­men don­der­dag alle wet­hou­ders die met ri­vier­crui­se te ma­ken heb­ben – uit Noord-Hol­land, maar ook uit Le­ly­stad – bij­een om er­va­rin­gen te de­len. ,,Als we sa­men­wer­ken kun­nen we al­le­maal de vruch­ten pluk­ken. Daar pro­fi­te­ren Me­dem­blik en Enk­hui­zen ook van.’’

Bron: NHD