Westfriesgasthuis houdt ’leuk avondje uit’ bij Cinema Oostereilend

0

Het West­fries­gast­huis in Hoorn start in sep­tem­ber met een se­rie pu­blieks­le­zin­gen over me­di­sche on­der­wer­pen. De gra­tis col­le­ges heb­ben als doel op een toe­gan­ke­lij­ke ma­nier in­for­ma­tie te ge­ven over het men­se­lijk li­chaam. Het eer­ste col­le­ge gaat over het hart.

De le­zin­gen wor­den ge­ge­ven in de gro­te zaal van Ci­ne­ma Oos­ter­ei­land, waar 100 men­sen in kun­nen. Er wordt sa­men­ge­werkt met de web­si­te Ge­zond Dicht­bij van het Noord­hol­lands Dag­blad, waar on­der meer spe­ci­a­lis­ten van ver­schil­len­de zie­ken­hui­zen vra­gen van het pu­bliek be­ant­woor­den. Bij de op­zet van de le­zin­gen is een ver­ge­lij­king te ma­ken met 'DWDD Uni­ver­si­ty', waar­bij een - mee­st­al be­ken­de - per­soon die veel van een be­paald on­der­werp weet, hier­over een en­thou­si­ast ver­haal ver­telt, ver­luch­tigd met beeld­ma­te­ri­aal.

,,We zijn niet het eer­ste zie­ken­huis dat dit doet­'', zegt Es­ther Muus­se, woord­voer­ster van het West­fries­gast­huis. ,,We merk­ten dat er hier ook be­hoef­te aan is, dus be­slo­ten we om het te pro­be­ren. Het wor­den geen voor­lich­tings­avon­den; het moet echt een leuk avond­je uit wor­den. Er zijn hier ge­noeg men­sen met ken­nis in huis om daar­over op een boei­en­de ma­nier te ver­tel­len.’’

Het eer­ste col­le­ge over het hart wordt ge­ge­ven door car­di­o­lo­gen Paul van Ber­gen en Ja­co­bij­ne Wiersma. ,,Het is al­tijd leuk om men­sen en­thou­si­ast over hun vak te ho­ren ver­tel­len'', zegt Van Ber­gen. ,,We wil­len het voor­al heb­ben over za­ken als hoe het hart ont­staat, hoe het werkt en hoe het in el­kaar zit. De avon­den zijn niet be­doeld voor pa­tiën­ten, maar voor men­sen die geïn­te­res­seerd zijn in het men­se­lijk li­chaam.’’

'E­mo­ti­o­neel or­gaan'

Er wordt ge­start met het hart om­dat het een 'e­mo­ti­o­neel or­gaan' is, al­dus Van Ber­gen. ,,Ie­der­een die iets aan zijn hart heeft vindt dat ui­ter­ma­te ver­ve­lend. Ter­wijl er vaak met klei­ne din­gen al heel veel te doen is aan een klacht en je echt niet met­een dood gaat. Er is een di­rec­te kop­pe­ling van het hart aan het le­ven. Er zijn ook veel uit­druk­kin­gen waar­in het hart voor­komt. Het komt al­le­maal langs. Het is de be­doe­ling dat je naar huis gaat met het ge­voel: Dat wist ik niet.’’

De eer­ste avond is op dins­dag 15 sep­tem­ber om 19.30 uur, tot 21.15 uur. Aan­mel­den kan via wfg.nl/al­le­aan­dacht­voor of 0229-257761. Par­ke­ren kan op de na­bij­ge­le­gen par­keer­plaats op het Vis­ser­sei­land. De Vrien­den van het West­fries­gast­huis bie­den een gra­tis gas­ten­pen­del van en naar Ci­ne­ma Oos­ter­ei­land aan.