Zeven scholen in Noord-Holland vormen 18e en tevens laatste technasiumnetwerk

0

Vijf mid­del­ba­re scho­len in Hoorn, Alk­maar, Castri­cum en Zaan­dam noe­men zich voort­aan techna­si­um. Deze nieu­we, prak­tijk­ge­rich­te on­der­wijs­vorm voor havo en vwo be­staat al dik tien jaar en wordt ge­ge­ven in alle de­len van het land. Al­leen Noord-Hol­land bo­ven het Noord­zee­ka­naal was nog on­ont­gon­nen ge­bied. De vijf scho­len wer­ken sa­men in het nieu­we Techna­si­um­net­werk Noord-Hol­land, sa­men met twee Am­ster­dam­se mid­del­ba­re scho­len. Het is met­een het laat­ste net­werk dat zich mag aan­slui­ten bij de lan­de­lij­ke Stich­ting Techna­si­um.

Het techna­si­um is niet een 'gym­na­si­um plus tech­niek', zo­als veel men­sen den­ken. Een techna­si­um kan niet zon­der werk­plaats en legt de fo­cus op de bèta­vak­ken. Maar leer­lin­gen le­ren er veel meer, zo­als plan­ma­tig wer­ken, on­der­zoe­ken en op­los­sin­gen be­den­ken voor ver­schei­de­ne pro­ble­men. De mid­del­ba­re scho­lie­ren le­ren voor­al veel over zich­zelf: ’wie ben ik en wat kan ik’. Op het techna­si­um wordt er in com­pe­ten­ties (vaar­dig­he­den) ge­dacht en op ba­sis daar­van wordt er in groep­jes aan op­drach­ten ge­werkt.

Hark
,,Je kunt be­ter op school le­ren dat je een hark bent dan la­ter in het be­drijfs­le­ven", zegt di­rec­teur Hans Hae­r­kens van de Stich­ting Techna­si­um die is voort­ge­ko­men uit een ini­ti­a­tief van twee ou­ders die on­te­vre­den wa­ren over het on­der­wijs dat hun doch­ters ge­no­ten. Als leer­lin­gen niet af­ha­ken in het twee­de of der­de jaar, maar de vol­le vijf (havo) of zes jaar (vwo) door­lo­pen, wer­ken ze aan maxi­maal 25 op­drach­ten, ko­men ze in even zo­veel be­drij­ven, ma­ken ze op de mid­del­ba­re school ken­nis met 25 ver­schil­len­de gast­do­cen­ten uit het hbo en de uni­ver­si­teit. ,,Met In­hol­land zijn er al ge­sprek­ken", al­dus de school­lei­ders. Hun ei­gen do­cen­ten krij­gen bij de stich­ting les in een an­de­re ma­nier van wer­ken. ,,Ze moe­ten hun han­den on­der het zit­vlak hou­den", zegt Hae­r­kens. Hij be­doelt dat do­cen­ten meer coach moe­ten zijn. Ze moe­ten de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de voort­gang van het pro­ject bij de jon­ge­ren leg­gen.

De for­mu­le is vol­gens Hae­r­kens zeer suc­ces­vol. Cij­fers heeft hij nog niet over de uit­stroom -daar komt on­der­zoek naar- maar hij durft wel te stel­len dat het techna­si­um voor­komt dat leer­lin­gen ver­keer­de school­keu­zes ma­ken. ,,Der­tig pro­cent van de mid­del­ba­re scho­lie­ren kiest niet de juis­te op­lei­ding aan een hbo of een uni­ver­si­teit. Dat is ka­pi­taal­ver­lies, voor de leer­lin­gen zelf en voor de maat­schap­pij.”

Lang ge­duurd
Het heeft lang ge­duurd voor deze on­der­wijs­vorm werd geïn­tro­du­ceerd in Noord-Hol­land bo­ven het Noord­zee­ka­naal. ,,Je hebt on­ge­veer vijf scho­len no­dig voor een goed func­ti­o­ne­rend net­werk", zegt rec­tor Elly van Eer­den van het Zaan­dam­se St. Mi­chaël Col­le­ge. ,,Die moe­ten al­le­maal op het­zelf­de mo­ment klaar zijn voor de over­stap. Op onze school ging eerst alle aan­dacht uit naar an­de­re on­der­wijs­ver­nieu­win­gen.” Hae­r­kens zegt dat de stich­ting ook een tijd een halt heeft toe­ge­roe­pen aan een ver­de­re in­stroom.

Scho­len kun­nen voor een deel zelf be­pa­len hoe ze het techna­si­um in­rich­ten. OSG West-Fries­land in Hoorn staat aan de voor­avond van een ver­bou­wing, wat de bouw van een werk­plaats ver­ge­mak­ke­lijkt maar een bre­de in­tro­duc­tie be­moei­lijkt. ,,Wij be­gin­nen in het athe­ne­um en rol­len de werk­wij­ze dan ver­der uit”, zegt havo-af­de­lings­lei­der Iris van ’t Hull. ,,De stich­ting ad­vi­seert trou­wens om klein te be­gin­nen.” Het Ste­de­lijk Dal­ton Col­le­ge Alk­maar wil, bij mon­de van af­de­lings­lei­der ha­vo/­vwo Rob He­ij­mans, de on­der­wijs­vorm ook op het vmbo in­tro­du­ce­ren. Maar daar heet het an­ders.

Nu ko­men er geen net­wer­ken meer bij, on­danks de wacht­lijst van tien scho­len. De stich­ting vindt dat er nu iets an­ders moet ko­men. Den Hel­der mist de boot. ,,On­be­grij­pe­lijk", vindt Hae­r­kens. ,,Die plaats is een 'top­tech­bas­ti­on'. Het zou toch lo­gisch zijn om ook daar een techna­si­um te ves­ti­gen.”

Bron: NHD

De focus ligt op de bètavakken maar de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen is het meest belangrijk. ARCHIEFFOTO
 
 
 
 
 
ALGEMEEN
REGIO