<   Vorige || Water & Energie Volgende || Testimonials >

Onze kracht

5

Het is niet voor niets dat hier het schoonste water wordt gedronken, de beste zaden worden veredeld en de regio de erkende verse groentenleverancier van Nederland is. Er wordt meer hernieuwbare energie opgewekt dan in de meeste andere regio's in ons land. De kwaliteit van de omgeving is tegelijkertijd een belangrijke basis en daarmee de hardware voor een grote toeristische sector.

Agri & food

Onze bloembollen, zaden, pootgoed en groenten gaan de hele wereld over. Holland boven Amsterdam is dé broedplaats voor innovatieve landbouw. We denken daarbij bijvoorbeeld aan teelt op water en biologische teelt. Op het gebied van voedsel zijn Seed Valley en Agriport A7 stevige begrippen. De betekenis van de sector is in 2040 voor de regio zelfs nog toegenomen. Er is sprake van groeiende hoogwaardige werkgelegenheid. Dit is niet in de laatste plaats ontstaan omdat er tijdig is geanticipeerd op doorlopende leerlijnen in het onderwijs (van basisonderwijs tot universitair) en de ruimtelijke ordening die innovatieve ontwikkelingen mogelijk maakt. De sector staat daarbij niet op zichzelf. Cross-overs zijn gerealiseerd met energie, cirulaire economie, water en toerisme. 
www.greenportnhn.nl
www.seedvalley.nl 
www.agriporta7.nl

Energie

De regio heeft haar kennis en infrastuctuur bij de transitie naar duurzame energie maximaal benut. De inzet van fossiele brandstoffen is afgebouwd ten gunste van alternatieve, duurzame energiebronnen zoals offshore energie (wind, golf, getijde en biomassa), groen gas, biomassavergassing en zon. Bedrijven onderscheiden zich in innovaties voor duurzame energie, verduurzaming van bestaande gebouwen (woningen en kantoren), cross-overs bijvoorbeeld met de agrarische sector en voor verduurzaming van transport (bijv. voedsellogistiek of waterstof). Ook op het terrein van kennisontwikkeling en toepassing van de circulaire economie loopt de regio in 2040 voorop. Door de intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, onderwijs, overheid en bedrijfsleven staat Noord-Holland Noordbekend als kennisplatform. InVesta in Alkmaar en de energy & health campus in Petten zijn locaties waar ondernemers en onderzoekers zich graag melden. De regio Den Helder is het centrum van de Noordzee. Het unieke ecosysteem van de zeehaven, heliport, sectorspecifieke kenniscentra en bedrijve, biedt een krachtige gateway voor alle onderhoudsactiviteiten en -diensten in de zuidelijke Noordzee.
www.northseaenergygateway.com
www.energypark.nl
www.idea-nhn.nl

 

Water

De wereld heeft te maken met klimaatverandering. Dit heeft een stijgende zeespiegel en meer langdurige periodes van droggte en regen tot gevolg. Een grote opgave voor ons gebied dat grotendeels onder de zeespiegel ligt en - langzaam - daalt. De kustversterking en het beheers(s)en van de zoetwatervoorraad zijn prioriteit. De regio biedt innovatieve oplossingen voor deze vraagstukken. We stellen hoge eisen aan het benodigde waterpeil, de kwaliteit van het water en de waterhuishouding voor de landbouw. Bij deze opgaven speelt tevens de wens en noodzaak tot het verstevigen en verbeteren van een veilig woon- en leefklimaat voor de inwoners. Water is voor de toerist en recreant in Noord-Holland Noord ook een belangrijke poistieve factor. Vaar- en zwemwater zijn aantrekkelijke pluspunten voor de gehele vrijetijdseconomie.
www.maritimecampus.nl 
www.northseaenergygateway.com

 

Toerisme

 Noord-Holland Noord heeft voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie een aantal belangrijke pluspunten: de Gouden Rand (Noordzee, Waddenzee en IJsselmeerkust), Texel, de waterrijkdom, meerdere historische (VOC) kernen en een interessante landschappelijke diversiteit. We zetten deze in om een prettig woon- en leefklimaat te vormen voor de eigen bevolking, maar ook ten behoeve van een bloeiende vrijetijdseconomie. Toeristen uit de hele wereld komen naar de regio: alles wat Hollands is, is te vinden in Holland boven Amsterdam. Door te investeren in excellente kwaliteit creëert Noord-Holland Noord een basis die goed op orde is: jaarlijks zijn er ruim 7 miljoen toeristische overnachtingen in Holland boven Amsterdam. Op basis van ons unieke Hollandse landschap positioneren we ons als 'Holland boven Amsterdam' en profiteren daarmee maximaal van de samenwerking met de MRA (Metropool Regio Amsterdam).

www.hollandbovenamsterdam.com