Het is boe­ren te­gen de stroom in. Ko­len, aard­bei­en en aard­ap­pe­len met zout wa­ter be­gie­ten en dan maar ho­pen dat het goed gaat... Maar dat gaat juist goed bij Zilt Proef­be­drijf op Texel. De aard­bei­en sma­ken zoet om­dat plan­ten op zout re­a­ge­ren met het aan­ma­ken van sui­kers. De ko­len zijn roze en paars (dat ligt aan het ras hoor, niet aan het zout) en ze heb­ben er ijs­kruid dat god­de­lijk zou­tig en zuur smaakt. Nog een vis­je er bij en je hebt een cu­li­nair hoog­stand­je. Kom maar op met die Mi­che­l­in­ster.

Zilt Proefbedrijf: Zilte landbouw verovert de wereld

Zil­te land­bouw

Maar daar gaat het dr Bas Br­uning (ge­pro­mo­veerd aan de Vrije Uni­ver­si­teit) en bi­o­lo­gi­sche boer Marc van Rijs­sel­berg­he niet om. Ze boe­ren hier op de 'Salt Farm Texel' ex­pe­ri­men­teel met zil­te land­bouw om te zor­gen dat de rest van de we­reld ook te eten krijgt. „Er is an­der­half mil­jard hec­ta­re zil­te grond op de we­reld. Als het ons lukt ge­was­sen te kwe­ken die je met zout wa­ter kunt op­kwe­ken dan los je een be­lang­rijk deel van het voed­sel­pro­bleem in arme lan­den op”, zegt Van Rijs­sel­berg­he. Het eer­ste suc­ces heb­ben ze bin­nen. In Bang­la­desh wor­den nu wor­tel­tjes ge­teeld met zout wa­ter. Door ze te zaai­en in hoge aard­ap­pel­rug­gen, spoelt veel zout weg en heb­ben ze dit jaar hon­derd pro­cent op­komst. En als de kool die ze daar gaan uit­pro­be­ren paars of roze uit­valt, maakt dat ie­mand die hon­ger heeft he­le­maal niets uit, den­ken ze.

Zout­to­le­rant

Het Texel­se Zilt Proef­be­drijf is een mix van boe­ren en we­ten­schap. Een ge­za­men­lij­ke zoek­tocht naar 'zout­to­le­ran­te ge­was­sen' op een hec­ta­re Texel­se grond die grenst aan zee. De dijk is 'lek' en de slo­ten vol kwel­wa­ter zijn hier ge­heel zout. Hui­len voor de boer, la­chen voor de we­ten­schap­per.

Naast aard­ap­pe­len, uien en wor­te­len wor­den mo­men­teel meer dan hon­derd ver­schil­len­de kool­soor­ten ge­test op zout­to­le­ran­tie. De 'win­nen­de' ge­was­sen wor­den eind dit jaar in Bang­la­desh gei?n­tro­du­ceerd voor een groot­scha­lig zilt land­bouw­pro­ject. Om klei­ne arme boe­ren te hel­pen weer een be­staan op te bou­wen. „We spe­len boer in een we­ten­schap­pe­lij­ke op­stel­ling", zegt Van Rijs­sel­berg­he. Al moet hij er om la­chen dat er maar op één hec­ta­re wordt ge­teeld. Maar in Egyp­te en Pa­k­is­tan heb­ben ze hon­der­den hec­ta­res zil­te grond die smacht naar kool of aard­ap­pe­len. 

De ge­was­sen krij­gen op Texel in 56 af­ge­ba­ken­de per­ceel­tjes ze­ven va­ri­an­ten zout wa­ter om te kij­ken hoe de plan­ten re­a­ge­ren. De af­ge­lo­pen zes jaar wer­den meer dan 900 ge­was­sen ge­test. Som­mi­ge re­a­ge­ren ver­ras­send, zo­als de aard­bei­en die bij een be­paald zout­ge­hal­te juist smaak­vol­ler wer­den. „In zee­wa­ter zit­ten 84 ver­schil­len­de mi­ne­ra­len, die zor­gen voor een ver­rij­king van de ge­was­sen. Veel plan­ten re­a­ge­ren op het zout met het aan­ma­ken van sui­kers", zegt Br­uning.

To­ma­ten wor­den met zout wa­ter vol­gens hem zelfs lek­ker­der, als je de juis­te do­se­ring en het juis­te ras maar bij el­kaar brengt. Dat ont­dek je op zo’n ex­pe­ri­men­teel proef­veld. "Boe­ren en tuin­ders die ik dit ver­haal ver­tel, ver­kla­ren me voor gek.” Al dringt de zil­te land­bouw wel tot de res­tau­rants door. „Ik hoop dat een chef een keer zegt: „Die an­ti­lo­pe­bief­stuk die de Ma­sai met een speer heeft ge­jaagd is niet zo bij­zon­der, proef dit zout ge­kweek­te kool­tje van Texel eens.”

Door: Rien Floris, Noordhollands Dagblad 23-08-2017

 

< terug naar het overzicht 
 


Gerelateerde verhalen